IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Thursday, 27 August 2009

Mind mapping

Buzan - mind mapping
de Bono on creative thinking

Ottino - creative process: art, science and technology

Csikzentmihalyi on creativity
Nilai dalam pendidikan

Nilai hidup yang baik merupakan prinsip asas dalam pembentukan fikiran dan akhlak dalam Islam. Dalam Islam terdapat banyak nilai-nilai yang murni dan mulia menjadi teras kepada kecemerlangan dan keagungan Islam. Antara nilai-nilai yang sewajarnya dihayati dan diamalkan termasuklah sifat-sifat sabar, bertanggungjawab, berdisiplin, berdikari, bersyukur, ikhlas dan lain-lain lagi. Keupayaan bagi anggota masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai inilah yang menjadi tunggak kepada kecemerlangan kehidupan. Matlamat ini boleh disuburkan menerusi proses pelaksanaan pendidikan yang dilakukan (Sufean, 1995; Gamal, 2003).

Melihat kepada pendidikan di Malaysia, penerapan nilai murni merupakan satu aspek yang mesti diajar dalam pengajaran dan pembelajaran di setiap kurikulum persekolahan. Di peringkat sekolah, dalam membangunkan dan membina minda manusia, nilai murni merupakan asas kepada tujuan tersebut. Pemahaman terhadap aspek-aspek nilai yang baik berkeupayaan untuk membantu pelajar dalam mengatasi masalah kejahilan, kejahatan, kemusnahan, dan seumpamanya. Tanpa pemahaman dan amalan yang serius terhadap nilai murni, krisis moral dalam kalangan pelajar atau remaja akan terus merebak dan selanjutnya memusnahkan perkembangan minda golongan pelajar (Abd. Rahim, 2001).

Penerapan nilai murni di sekolah berhasrat untuk memperkasa daya tahan, daya juang para pelajar dan remaja dalam melalui liku-liku hidup yang sentiasa terdedah kepada gejala-gejala yang tidak sihat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai murni itu, sebarang tindak tanduk, sikap, amalan, pandangan dan pendapat yang bercanggah dengan norma kehidupan masyarakat yang harmoni dan ideal akan berjaya diharungi oleh golongan pelajar yang merupakan sebahagian dari anggota masyarakat. Pelajar atau remaja akan dapat membuat perbandingan dan keputusan ke atas sesuatu perkara dan isu yang melibatkan penentuan baik atau buruk. Terutamanya dalam melakukan sesuatu tindakan dan membuat keputusan (Abd. Rahim, 2001).

Nilai murni perlu dijadikan keutamaan yang mendasari semua bentuk pendidikan di sekolah. Tanpa mengira apakah mata pelajaran yang diajar. Sekolah merupakan sebuah institusi pendidikan yang berusaha menyemai dan menanamkan serta memupuk pertumbuhan rohani dan jasmani pelajar dalam suasana yang bersih dan sihat. Nilai murni merupakan tunggak kepada pembentukan dan pembinaan sahsiah, kekuatan personal, kekuatan moral, sosial dan kerohanian. Ianya bersifat global dan tiada percanggahan dengan nilai-nilai agama, budaya dan norma masyarakat Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2003) telah menggariskan kepentingan pendekatan nilai merentasi kurikulum itu adalah berobjektifkan; (i) menanam kesedaran, pemahaman, keyakinan diri dan bekerjasama, (ii) menanam semangat cintakan nilai-nilai suci, (iii) menghormati kebaikan dan membenci keburukan, (iv) membentuk sikap positif yang berguna kepada agama, bangsa dan juga sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab, (v) menghapuskan sikap negatif dalam kehidupan, (vi) menjalankan amanah dengan dedikasi, (vii) melatih diri dengan disiplin, (viii) meningkatkan hasil atau produktiviti, dan (ix) berusaha untuk mencapai kecemerlangan.

Wan Mohd. Zahid (1993) menjelaskan, insan yang baik merupakan insan yang memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Ianya melibatkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama, bangsa dan negara serta sedia berbakti dan berusaha memberi sumbangan yang terbaik kepada kehidupannya.

Pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia

Pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan proses memanusiakan manusia. Pendidikan mestilah dapat menjamin kebahagiaan dan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Antara matlamat umum pendidikan adalah untuk memberi dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang membenarkan seseorang individu melihat dunia sebagai sebuah kesatuan di samping memahami dan menghargai nilai-nilai budaya dan warisan bangsa (Gamal, 2003).

Menurut perspektif Islam, Gamal (2003) dan Mohd. Yusof (2004) menyatakan bahawa Islam memahami pendidikan adalah sebagai suatu persediaan roh dan jiwa seseorang untuk menerima pelajaran dan pengetahuan melalui kaedah yang dirancang. Ia mengambil kira faktor asas untuk memberi keupayaan seseorang menunaikan risalah dalam hidupnya. Risalah ini mengandungi tujuan-tujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dengan mendasari kepada konsep yang berasaskan Islam, pendidikan akan menjadi lebih syumul dan bertujuan melahirkan insan yang soleh dan beretika dengan tidak mengenal batas masa, tempat dan suasana malah ia menuju kepada kecemerlangan kehidupan dunia dan alam akhirat. Matlamat pendidikan yang unggul ialah keselarasannya dengan objektif kejadian manusia iaitu memahami dan penguasaan ilmu tentang kebesaran Allah S.W.T. dan segala ciptaannya sehinggalah kepada ilmu-ilmu yang memerihalkan tentang kehidupan dan kejadian setelah kematian. Pendidikan juga disifatkan sebagai proses untuk mendapatkan ilmu lebih terarah kepada perkembangan pembawaan dan personaliti pelajar.

Hassan Langgulung (1991) ada menyatakan, pendidikan adalah suatu proses untuk menemukan dan memperkembangkan kebolehan serta suatu proses memindahkan suatu kesimpulan penyelidikan. Ia merupakan satu transaksi memberi dan menerima di antara potensi individu dan budaya dari satu generasi ke satu generasi dengan berlandaskan syariah. Pendidikan sewajarnya dapat menanamkan perangai baik kepada pelajar supaya dapat membuat penilaian di antara perkara-perkara yang benar dan yang salah, serta dapat membezakan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk atau jahat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Faruqi dan Al-Faruqi (1992) bahawa dengan asas tauhid, setiap idea ditanam dengan kukuh sehingga setiap aktiviti, fikiran, peristiwa dan objek bukan hanya mesti terpengaruh dengannya tetapi juga ditentukan oleh bidang yang lain. Ia dianggap sebagai sebahagian daripada satu sistem yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur kehidupan manusia. Ini bermakna, semua bentuk pemikiran dan penghasilan bentuk seni mestilah menganjurkan manusia kepada sesuatu yang benar dan bermakna, indah, harmoni, sempurna, penuh dengan kebijaksanaan yang mempunyai estetika dan beretika. Jelasnya, setiap individu mempunyai fitrah semula jadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui seluruh pancaindera. Manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat, memuaskan dan memberi kepuasan hati melalui pancaindera rasa.

Proses penghasilan dan penciptaan karya seni atau produk merupakan satu manifestasi pemikiran berasaskan pengalaman pengkarya. Pengalaman itulah merupakan asas yang memungkinkan terzahirnya kreativiti. Kreativiti juga dipengaruhi oleh faktor intrapersonal dan interpersonal. Penjelmaan idea untuk berkreatif bergantung kepada kecerdasan minda atau keintelektualan pemikiran seseorang pengkarya. Kecerdasan daya intelek itulah yang mempengaruhi tindakan, tingkah laku, gaya berfikir, personaliti dan sebagainya dalam domain yang melibatkan kognitif, afektif dan psikomotor (Girl & Chong, 2004).

Perilaku dan interaksi manusia

Perilaku manusia menerusi hubungan interpersonal dalam sesebuah masyarakat atau kelompok merupakan asas kepada pemahaman bahawa perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibezakan dengan penampilan melalui simbol-simbol dan makna-makna menerusi perilaku yang tertentu (Rohidi, 2000). Interaksi yang berlaku merupakan satu proses pencarian makna di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku dan menghasilkan fenomena tertentu. Ia lebih bermakna daripada sekadar peristiwa-peristiwa biasa tetapi merupakan satu pengertian bahawa manusia membangunkan dirinya dan dunianya melalui realiti-realiti yang dilaluinya.

Perilaku dan tindakan manusia itu mempunyai makna dan sebab di sebalik kejadian yang berlaku. Ianya memerlukan satu interpretasi yang tertentu untuk mengungkapkan apakah makna yang tersirat di sebalik sesuatu peristiwa atau fenomena dalam memaknakan perilaku tersebut. Ini bermaksud perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh suasana atau keadaan yang terdapat di sekelilingnya atau persekitarannya.

Masyarakat manusia berkembang dalam proses yang berlaku secara menyeluruh. Ia berlaku berasaskan dari sesuatu peristiwa secara ‘phenomenologic’ tetapi bertujuan. Perilaku manusia itu berlaku dan berkembang secara konstruktif berasaskan pendekatan intuitif untuk menterjemah makna dengan teliti dan mendalam. Sebagaimana dalam memahami interaksi yang berlaku dan makna yang simbolik, pengalaman manusia diperoleh melalui interpretasi (Blumer, 1969). Objek, situasi, orang dan peristiwa tidak memiliki maknanya yang tersendiri. Ia diinterpretasikan oleh individu yang melihat dan terlibat dalam sesebuah kelompok atau suasana.