IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Friday, 18 December 2009

Hijraturrasul saw...1431h

Awal Muharram atau Hari Maal Hijrah merupakan suatu hari yang penting bagi umat Islam kerana ia menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam. Ia memperingati penghijrahan Nabi Muhammad dari Kota Makkah (dakwah selama 13 tahun) ke Madinah pada tahun 622 Masihi dalam jarak sekitar 457 km. Rasul saw bertolak dari Mekah pada 1 Rabiulawwal dan tiba di Madinah pada 12 Rabiulawwal. Umur Rasulullah saw ketika itu ialah 53 tahun. 1 Muharam merupakan hari pertama Takwim Hijrah.


Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah (untuk membela dan menegakkan Islam), nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan rasulNya, kemudian dia mati (dalam perjalanan), maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
(An-Nisa, Chapter #4, Verse #100)

Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka (dengan firmanNya): Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu, samada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang lain; maka orang-orang yang berhijrah (kerana menyelamatkan agamanya) dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya dan juga yang disakiti (dengan berbagai-bagai gangguan) kerana menjalankan agamaKu dan yang berperang (untuk mempertahankan Islam) dan yang terbunuh (gugur Syahid dalam perang Sabil) - sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya (bagi mereka yang beramal soleh).
(Al-Imran, Chapter #3, Verse #195)

Tuesday, 1 December 2009

Nasihat Luqman Al Hakim

Segala puji bagi Allah SWT, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, shahabat, keluarga serta orang-orang yang masih berittiba' (mengikuti) kepada beliau sampai hari kiamat.

Al Qur'an adalah sumber hukum dan ilmu pengetahuan yang tak pernah kering untuk ditimba, penuh dengan pelajaran, di dalamnya terdapat hikmah dan teladan. Salah satu isi pokok dari Al Qur'an adalah kisah perjalanan kehidupan para nabi dan rasul serta orang-orang saleh dari umat-umat sebelum nabi Muhammad SAW. Hikmah diceritakannya sirah manusia-manusia pilihan itu tidak lain kerana besarnya manfaat dari keteladanan iman, sifat dan akhlaq mereka.

Antaranya kisah (nasihat) Luqman Al Hakim yang penuh dengan hikmah bagi kita semua.

1. Tidak menyekutukan Allah.
Sebesar-besar kedzaliman dan kemungkaran adalah menyekutukan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(Q.S. Luqman:13)
Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik, kecuali ia bertobat dan meninggalkan perbuatannya. Sesungguhnya hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah (Allahu mustahiqqul 'ibaadah). Dia lah yang berhaq di mintai pertolongan. Hanya kepada-Nyalah segala urusan diserahkan, takut (khouf), berharap (raja') hanya layak ditujukan kepada Allah swt, bukan kepada yang lainnya

2. Berbuat baik kepada kedua orang tua.

Firman Allah SWT.
"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepada-Kulah kembalimu."( QS.Luqman: 14)
Di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat:
"Amalan apakah yang dicintai oleh Allah ?Beliau menjawab: Shalat pada waktunya, ia bertanya lagi: Kemudian Apa ?, Beliau menjawab: berbuat baik kepada orang tua, .Ia bertanya lagi: kemudian apa?, Belau menjawab: Jihad di jalan Allah" (shahih Bukhari V/2227, hadits No.5625)

3. Ketaatan kepada kedua orang tua
harus dilandasi oleh ketaatan kepada Allah;
Kerana tidak boleh taat kepada keduanya dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah, lebih-lebih lagi menyekutukan Allah ( syirik ). Allah berfirman "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik"(QS. Luqman: 14).

4. Mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah SWT
Firman Allah SWT
Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS. Luqman: 15)
Di sini Luqman memberikan sebuah nasihat kepada anaknya agar ia mengikuti jejak orang-orang yang kembali kepada Allah SWT iaitu para nabi dan rasul serta orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, yang selalu bertaubat kepada Allah SWT, yang telah diberi Allah SWT hidayah, iaitu tetap dalam agama yang hanif yakni Islam.

5. Allah akan membalas semua perbuatan manusia.

Firman Allah swt :
(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.(Q.S: 16)
"Maka Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula". (QS. Al Zalzalah: 7-8).

6. Menegakkan sholat.

Shalat adalah tiang agama, sehingga ia tidak akan tegak tanpa shalat. Maka sebagai seorang yang beriman kita diwajibkan menegakkannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Luqman ayat 17 yang berbunyi :
"Hai anakku, dirikanlah shalat …"
Shalat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah SWT.
…"Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar." (QS. Al 'Ankabuut: 45)

7. Amar Ma'ruf nahi Munkar.

Ada dua komponen penting dalam Islam yang memberikan sebuah dorongan yang kuat kepada setiap muslim untuk mendakwahkan agama yang dianutnya, yaitu Amar ma'ruf nahi mungkar (memerintahkan berbuat kebajikan dan mencegah yang mungkar). Perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sangat banyak di dalam Al Qur'an seperti :
"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".(QS. Ali Imran:104).

8. Bersabar terhadap apa yang menimpa kita.

Sesungguhnya segala cobaan yang menimpa seorang muslim itu adalah merupakan sesuatu yang mesti terjadi kerana itulah bentuk ujian (ikhtibar) dari Allah SWT, apakah ia sabar atau tidak ?, firman Allah SWT.
"Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)."(QS. Luqman:17)

9. Tidak Menyombongkan diri

Sifat takabur atau merasa besar dihadapan manusia adalah sifat yang dibenci oleh Allah SWT.
"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri."

10. Bersikap pertengahan dalam segala hal dan berakhlaq yang baik
Islam tidak menghendaki sikap Ghuluw (berlebih-lebihan) juga tidak menginginkan untuk bersikap tahawun (meremehkan) dalam segala hal termasuk juga dalam perkara-perkara yang menurut penilaian sebagian orang dianggap kecil seperti sikap berjalan, berbicara dsb. Allah SWT mengatur itu semua sebagaimana firmanNya:
"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."
Manusia akan mempunyai nilai jika menampakkan akhlaq yang baik, kerana tujuan diutusnya Rasulullah SAW selain untuk menyeru kepada Allah ( Ad-dakwah ilallah) adalah untuk menyempurnakan Akhlaq dan budi pekerti.

Sumber : Tafsir Ibnu Katsir

Nisbah guru wanita tinggi, beri insentif khusus

Hazayani Zakaria (harakahdaily)
KUALA LUMPUR, 1 Dis: Dato' Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang (PAS-Marang) meminta Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) memberikan penjelasan mengenai insentif khusus yang diberikan kepada guru wanita dalam perkhidmatan mereka.

Abdul Hadi sewaktu mengemukakan soalan tambahan dalam sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat pagi tadi berkata, guru wanita berperanan secara khusus dalam aspek pendidikan dengan sifat, tabiat dan naluri kewanitaan yang ada pada mereka namun dalam masa yang sama mereka juga berperanan dalam membentuk dan mendidik keluarga.

"Apakah insentif yang diberikan kerajaan terhadap tugas mereka yang besar dan apakah ruang-ruaang yang sepatutnya diberi supaya mereka berjaya dalam kerja dan keluarga bahagia?"soalnya.

Timbalan Menteri Datuk Dr Wee Ka Siong (BN-Ayer Hitam) dalam jawapannya berkata, Kementerian menyedari tanggungjawab besar yang dipikul oleh guru wanita terhadap keluarga. Oleh itu, KPM sentiasa menjaga kebajikan guru wanita seperti menyediakan pusat asuhan untuk anak-anak mereka.

Berkenaan insentif pula, KPM menyediakan satu skim yang sama kepada guru lelaki dan wanita berdasarkan mutu perkhidmatan dan juga khidmat cemerlang yang ditunjukkan manakala dari segi kenaikan pangkat, tiada diskriminasi gender.

"Kita sedar guru wanita mempunyai tanggungjawab untuk menjaga keluarga.Sebab itulah kita sentiasa menjaga kebajikan guru wanita contohnya keperluan untuk mengadakan program asuhan kepada anak mereka," katanya.

Sebelum itu, Abdul Hadi meminta Menteri Pelajaran menyatakan jumlah nisbah guru lelaki dan perempuan di sekolah-sekolah menengah khususnya di sekolah menengah kebangsaan di kawasan bandar dan pinggir bandar.

Wee Ka Siong memberitahu,sehingga 31 Januari 2009 nisbah guru lelaki dan perempuan di sekolah renndah dan sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan di seluruh negara ialah nisbah satu kepada dua.

Manakala jumlah guru mengikut jantina di sekolah di bawah KPM adalah seperti berikut:

Bagi sekolah rendah guru lelaki ialah seramai 67947 manakala guru perempuan ialah seramai 151,819.Bagi sekolah menengah guru lelaki ialah seramai 53825 manakala guru perempuan ialah seramai 112,440. Jumlah keseluruhan guru lelaki ialah 121,772 manakala guru perempuan 264,259

KPM ujarnya sedang mengambil langkah untuk menyeimbangkan jurang guru lelaki dan wanita di negara ini dengan meningkatkan kuota pengambilan guru lelaki untuk meyertai kursus perguruan khusunya ke kawasan pedalaman.

KPM juga meningkatkan pengambilan guru lelaki dalam bidang yang menarik dan lasak seperti sains sukan, kemahiran hidup, dan vokasional selain meningkatkan promosi di media massa untuk memberi informasi mengenai bidang pendidikan.

Dato' Mohammad Aziz (BN-Sri Gading) dalam pada itu mendakwa KPM mengamalkan sikap diskriminasi terhadap lelaki apabila jumlah guru wanita lebih ramai daripada guru wanita.

Namun Wee Ka Siong menafikan dakwaan itu sebaliknya meminta Mohammad Aziz mengambil kira jumlah penuntut di Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang menunjukkan jumlah wanita lebih ramai daripada lelaki.

Tuesday, 10 November 2009

Orang berakal mesti cari ilmu

Ilmu mengikut takrif (definisi) Islam ialah pengetahuan dan maklumat secara menyeluruh termasuk perkara ghaibiyyat (perkara yang ghaib). Mengikut takrif masyarakat Barat pula, ilmu hanyalah maklumat yang dapat dikesan oleh pancaindera. Ilmu wahyu yang berkaitan dengan perkara ghaib dianggap bukan ilmu.

Manakala hikmah pula ialah meletakkan sesuatu perkara dengan cara yang betul dan baik.

Ilmu dan hikmah adalah hasil akal, satu kurniaan Allah kepada manusia, ia membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Allah SWT menciptakan sebagai makhluk yang berakal. Allah menyifatkan mereka dengan beberapa ungkapan yang menarik, dengan lafaz Ulil Albab, Ulil Absor dan lain-lain.

Antara perkara penting yang mesti dilakukan oleh akal ialah mencari ilmu. Hikmah dan ilmu dicapai sama melalui kurniaan Tuhan, secara langsung atau secara belajar, atau hasil dari beramal dengan ilmu, juga kajian dan pengalaman.

Nas-nas al-Quran dan al-Hadis telah memberi penekanan dalam perkara ini, Allah SWT telah mengesahkan tentang kurniaan ilmu kepada Nabi Daud a.s iaitu Rasul yang dipilih untuk memimpin kerajaan yang menjadi contoh Hadharah Islamiyyah sebagaimana firman Allah menerusi ayat 251 surah al-Baqarah yang bermaksud: "Dan Allah mengurniakan kepadanya (nabi Daud) pemerintahan (kerajaan), hikmah (kebajikan) dan mengajarnya (diberi ilmu) daripada apa yang dikehendaki-Nya."

Firman-Nya lagi menceritakan tentang Nabi Daud dan puteranya Sulaiman a.s: "Dan kepada masing-masing Kami kurniakan hikmah dan ilmu." Ayat 79 surah al-Anbiya.

Allah SWT juga menentukan ayat-ayat yang pertama diwahyukan kepada Rasulullah s.a.w adalah berhubung dengan ilmu. Firman Allah yang bermaksud: "Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan (sekalian makhluk),(1) Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku; (2) Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, (3) Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya(5)." - Surah al-Alaq dari ayat 1 hingga 5

Setelah dinyatakan prinsip ilmu, akidah dan akhlak, Allah berfirman kepada rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Perintah yang demikian itu ialah sebahagian daripada hikmah yang telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) oleh Tuhanmu dan (ingatlah) janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir (dari rahmat Allah)." - Ayat 39 surah al-Isra'.

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:"Hikmah itu laksana barang tercicir kepunyaan orang beriman, maka dialah yang berhak mengambilnya." - Hadis riwayat Imam at-Tarmizi dan Ibnu Majah.

Al-Quran adalah mukjizat dalam bentuk ilmu yang dikurniankan kepada Rasulullah s.a.w. Ia adalah mukjizat yang berterusan sehingga hari kiamat. Ia juga mencakupi di dalamnya segala perkara, termasuk perkara yang boleh dikesan oleh akal dan pancaindera manusia, yang mampu dikaji oleh mereka dari masa ke semasa, dan ada perkara yang tidak mungkin dicapai oleh akal dan pancaindera.

Ia adalah sebahagian daripada ilmu Allah SWT yang tidak terhingga dan terbatas luar daripada kemampuan manusia untuk mengkaji dan memahaminya. Al-Quran adalah petunjuk dalam perkara yang telah diketahui oleh mereka. Petunjuk al-Quran adalah penuh dengan hikmah yang tepat dan betul.

Mengikut ajaran Islam, semua ilmu adalah berasaskan peranan manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh kerana itu, Islam tidak sama sekali memisahkan antara urusan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat.

Semua sudut penghidupan hendaklah berjalan serentak. Ini disebabkan perjalanan hidup manusia memerlukan makanan rohani dan jasmani. Dunia berfungsi sebagai jambatan menuju akhirat, sama ada menuju ke syurga atau neraka.

Kemampuan manusia adalah terhad, mereka memerlukan pertolongan Allah termasuk dalam urusan dunia, sistem pendidikan, dan pelajaran yang mengendalikan segala pengajian hendaklah memenuhi prinsip, objektif dan matlamat pendidikan Islam dengan acuannya yang tersendiri, iaitu membangunkan manusia dengan iman, ilmu dan akhlak seperti yang disebut oleh Jibril a.s ketika menyoal Rasulullah s.a.w dalam hadis yang kedua menerusi hadis 40 Imam an-Nawawi, di mana hadis itu menjurus kepada persoalan Jibril kepada Rasulullah s.a.w mengenai Islam, Iman, Ihsan dan tanda-tanda kiamat. Baginda s.a.w telah menjawab satu persatu persoalan yang dikemukakan kepadanya.

Setelah selesai pertanyaan Jibril itu, beliau pun beredar, maka baginda s.a.w memanggil Sayidina Umar bin al-Khattab dan bertanya kepadanya, apakah beliau mengenali orang yang bertanya itu, jawab Umar:" Tidak wahai Rasulullah! Allah dan Rasul-Nya sahaja yang mengetahui."

Jawab Nabi s.a.w itulah dia Malaikat Jibril. Dia datang kepada kamu semua untuk mengajar kamu berkenaan agama kamu."

Inilah acuan yang telah melahirkan Hadharah Islamiyyah yang berjaya, tetapi acuan ini telah ditinggalkan. Pada zaman ini telah berlaku perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. Negara-negara Teluk Parsi yang kaya dengan minyak dahulunya adalah kawasan pengembalaan kambing, begitu juga di daerah lain di dunia ini termasuklah Malaysia.

Kini manusia berlumba-lumba mendirikan bangunan-bangunan tinggi oleh kalangan hartawan jadian untuk menunjuk-nunjuk kemewahan di tengah-tengah lautan manusia yang hidup terbiar dibelenggu kemiskinan dan kemelaratan.

---
Dinukil daripada buku 'Hadharah Islamiyyah, bukan Islam Hadhari' tulisan Tuan Guru Abdul Hadi Awang, muka surat 115-121, terbitan Nufair Street, 2005.

Saturday, 7 November 2009

Pengiraan Merit Ke IPTA Guna Gred Baru

Pengiraan Merit Ke IPTA Guna Gred Baru Mulai Tahun Depan

PUTRAJAYA, 30 Okt (Bernama) -- Mulai tahun depan, pengiraan merit untuk kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2009 dan setaraf akan menggunakan penggredan baru.

Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Prof Datuk Dr Radin Umar Radin Sohadi berkata perubahan itu selaras dengan sistem penggredan baru Kementerian Pelajaran yang memperkenalkan peringkat kelulusan A+ untuk pelajar SPM 2009 berbanding gred 1A sebelum ini .

"Sistem ini diperkenalkan untuk memilih yang terbaik di kalangan terbaik bagi memasuki IPTA supaya ada perbezaan contohnya antara A+ dengan A dengan A-," katanya pada sidang akhbar di sini Jumaat.

Melalui sistem baru itu, pelajar yang mendapat A akan dikategorikan kepada A+, A dan A- dengan merit masing-masing 18, 16 dan 14, katanya.

Beliau berkata gred 3B ditukar kepada B+ dengan merit 12, 4B kepada B(10), 5C kepada C+ (lapan), 6C kepada C (enam), 7D kepada D(empat), 8E kepada E (dua) dan 9G kepada G dengan merit sifar.

Bagaimanapun Dr Radin Umar berkata kaedah baru itu akan mengambil kira syarat khas kemasukan program pengajian seperti gred 6C (kepujian) sebelum ini, tarafnya tidak akan diturunkan ke gred lebih rendah.

"Pemprosesan, pengiraan markah merit, syarat am universiti, syarat khas program pengajian serta pemilihan calon akan dilaksanakan secara dua kaedah dalam proses transisi iaitu kaedah sedia ada bagi lepasan SPM 2008 dan sebelumnya serta kaedah terkini bagi calon lepasan SPM 2009," katanya.

Beliau berkata ini bagi memastikan peluang pelajar lepasan SPM terdahulu untuk melanjutkan pengajian ke IPTA tidak terjejas.

Katanya pelaksanaan kaedah pengiraan markah merit terkini itu akan disebarkan melalui Karnival Pengajian Tinggi Negara 2010 mulai Januari hingga Mac tahun depan di 10 zon terpilih seluruh negara.

"Kementerian juga akan mengadakan taklimat kepada guru bimbingan dan kaunseling serta mengemas kini maklumat itu melalui cetakan dan agihan brosur ke Jabatan Pelajaran Negeri dan sekolah serta di laman web kementerian (Pengajian Tinggi) dan Kementerian Pelajaran," kata Dr Radin Umar.

Perancangan Pendidikan RMK-10

Perancangan Pendidikan RMK-10 Tumpu Empat Sub-NKRA

PETALING JAYA, 3 Nov (Bernama) -- Perancangan pendidikan bagi tahun depan dan Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10) akan ditumpukan kepada pelaksanaan empat sub-Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) pendidikan.

1. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah,
2. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi,
3. Mewujudkan sekolah berprestasi tinggi, dan
4. Mengiktiraf pengetua dan guru besar yang menunjukkan prestasi cemerlang.

Industri Seni Halus

Malaysia Mempunyai Potensi Baik Dalam Industri Seni Halus

HELSINKI, 5 Nov (Bernama) -- Konduktor muzik klasik terkemuka dunia Datuk Ooi Chean See, yang juga duta Tourism Malaysia, mempunyai satu misi -- untuk menjual seni halus dan kebudayaan Malaysia kepada dunia.

Ooi percaya sudah tiba masanya bagi Malaysia untuk menarik pelancong kelas tinggi dan kaya daripada sekadar mempromosikan negara sebagai destinasi nilai wang dengan keindahan laut dan cuaca panas sepanjang tahun.

"Kami juga berharap untuk meletakkan Malaysia sebagai destinasi seni halus, busana anggun, makanan dan kehidupan bercita rasa tinggi dan mewah walaupun kami masih belum boleh dibandingkan dengan bandar raya lain dalam bidang ini seperti Singapura atau bandar raya di Eropah.

"Inilah antara perkara yang saya sering beritahu kenalan saya. Datang ke Malaysia untuk bercuti, kami menawarkan banyak tarikan," katanya.

Beliau merupakan sebahagian delegasi misi perdagangan pelancongan Menteri Pelancongan Datuk Seri Dr Ng Yen Yen ke tiga pasaran di Scandinavia di sini. Selain Helsinki, delegasi telah melawat Stockholm dan akan melawat Copenhagen pada Khamis.

Anak kelahiran Pulau Pinang itu telah tinggal di Bonn, Jerman sejak 30 tahun lepas tetapi Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Sabah kekal menjadi destinasi percutian pilihannya.

"Saya suka makanan Pulau Pinang, Kuala Lumpur bagi kemajuannya dan sudah tentu Sabah bagi alam semulajadinya," kata Ooi.

Beliau dilantik Konduktor Residen Orkestra Filharmonik Malaysia (MPO) pada 1997, menjadikannya seorang daripada beberapa konduktor wanita bagi orkestra muzik klasik.

Beliau berkata pengalaman dan hubungannya dengan rakan perniagaan yang luas di Eropah akan membolehkannya mempromosikan Malaysia.

Antara perancangan utama yang telah beliau gariskan ialah untuk membawa kesenian dan kumpulan kebudayaan Malaysia dan mengubah simfoni untuk dipersembahkan pada pameran pelancongan International Tourism Bourse (ITB) di Berlin pada Mac tahun depan.

"Saya juga akan memberi penekanan kepada lagu dan tarian rakyat, peralatan muzikal dan hasil kesenian tradisional seperti lukisan batik, kaligrafi dan makanan dan hidangan kita yang terkenal," katanya dan menurutnya satu daripada lagu kegemarannya ialah Tanah Pusaka.

Beliau dilantik sebagai duta pelancongan pada Ogos. Selain beliau, dua lagi yang dilantik sebagai duta Tourism Malaysia ialah pereka kasut terkemuka Datuk Jimmy Choo dan Presiden Federation Internationale de l'Automobile (FIA) Datuk Seri Jean Todt, yang merupakan tunang kepada aktres Malaysia Datuk Michelle Yeoh.

"Saya amat berbesar hati apabila diminta menjadi duta Tourism Malaysia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan Malaysia ke pasaran Eropah di sini," kata Ooi.

Misi beliau seiring dengan perancangan Tourism Malaysia untuk mengadakan Festival Kesenian dan Kebudayaan Malaysia dari Julai hingga September tahun depan.

Katanya dengan membangunkan industri seni halus Malaysia, ia bukan sekadar dapat meningkatkan industri pelancongan negara tetapi juga mendidik Malaysia dalam bidang itu dan memberikan lebih banyak peluang dan pendedahan kepada pelukis Malaysia untuk mempromosikan bakat mereka kepada dunia.

"Saya fikir ini ada kaitan dengan sistem pendidikan kita yang menumpukan kepada sains dan teknologi dan kecemerlangan akademik.

"Tetapi kita masih belum terlambat. Saya lihat warga Malaysia telah mula menunjukkan minat dan penghargaan terhadap kesenian itu. Dan saya fikir kita perlu mempunyai program kesedaran secara berterusan untuk menanamkan penghargaan terhadap seni halus dan kebudayaan di kalangan rakyat kita, khususnya generasi muda," katanya.

Pendidikan Kanak-kanak...?

Khazanah Akan Bawa Watak Kanak-kanak Ke Taman Tema Nusajaya

JOHOR BAHARU, 7 Nov (Bernama) -- Watak popular kanak-kanak Barney, Thomas and Friends, Bob the Builder, dan Hello Kitty adalah antara tarikan di taman tema tertutup empat tingkat bernilai RM350 juta, yang dijadual dibuka kepada orang ramai pada penghujung 2012.

Taman itu, yang akan ditempatkan di Pelabuhan Puteri di Nusajaya, akan memakan ruang seluas 60,000 kaki persegi dan satu lagi ruang retail seluas 100,000 kaki persegi.

Ia akan juga menampilkan restoran tema keluarga yang pertama di Malaysia milik kartunis Lat.

Themed Attractions and Resorts (TAR) Sdn Bhd, sebuah subsidiari Khazanah Nasional, hari ini menandatangani perjanjian dengan HIT Entertainment Ltd, Sanrio Entertainment Ltd dan Kampung Boy Sdn Bhd.

TAR juga menandatangani perjanjian dengan the Shangri-La Hotels and Resorts bagi pembangunan Traders Hotel mengandungi 300-bilik, serta UEM Land, bagi pembinaan taman tema tertutup tersebut.

Menurut ketua pegawai eksekutif TAR Tunku Datuk Ahmad Burhanuddin, taman tema tertutup itu akan merupakan tarikan tambahan di Nusajaya dan Iskandar Malaysia.

Pembinaan taman tertutup itu, katanya dijangka bermula pada pertengahan tahun depan.

"Taman tema itu membuktikan bahawa Iskandar Malaysia adalah sebuah destinasi menarik untuk keluarga dengan kanak-kanak di bawah 12 tahun.

"Ia sebagai tambahan kepada satu lagi tarikan, berikutan penandatanganan dengan Legoland Malaysia tahun lepas," kata Tunku Ahmad Burhanuddin kepada pemberita di sini.

Sementara itu, pengarah urusan Khazanah Nasional Tan Sri Azman Mokhtar berkata, taman tema tertutup itu akan menarik laluan trafik ke Nusajaya dan Iskandar Malaysia.

Tuesday, 3 November 2009

Guru Oh Guru

Nukilan SN Usman Awang
(kini allahyarham, semoga Allah SWT memberkatinya).

Berburu ke padang datar
Dapat rusa belang kaki
Berguru kepalang ajar
Ibarat bunga kembang tak jadi
(dedikasi kepada Hari Guru dan guruku tercinta)

Dialah pemberi paling setia
Tiap akar ilmu miliknya
Pelita dan lampu segala
Untuk manusia sebelum jadi dewasa.

Dialah ibu dialah bapa juga sahabat
Alur kesetiaan mengalirkan nasihat
Pemimpin yang ditauliahkan segala umat
Seribu tahun katanya menjadi hikmat.

Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa
Jika hari ini seorang Raja menaiki takhta
Jika hari ini seorang Presiden sebuah negara
Jika hari ini seorang ulama yang mulia
Jika hari ini seorang peguam menang bicara
Jika hari ini seorang penulis terkemuka
Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa;
Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa
Dengan lembut sabarnya mengajar tulis-baca.

Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya
Di sebuah sekolah mewah di Ibu Kota
Di bangunan tua sekolah Hulu Terengganu
Dia adalah guru mewakili seribu buku;
Semakin terpencil duduknya di ceruk desa
Semakin bererti tugasnya kepada negara.

Jadilah apa pun pada akhir kehidupanmu, guruku
Budi yang diapungkan di dulangi ilmu
Panggilan keramat 'cikgu' kekal terpahat
Menjadi kenangan ke akhir hayat.

Jepun bahasa ketiga di sekolah

Kementerian Pelajaran merancang menambah lebih banyak sekolah berasrama penuh dan sekolah menengah harian yang mengajar
bahasa Jepun sebagai bahasa ketiga selepas bahasa Melayu dan Inggeris.

Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Alimuddin Mohd Dom berkata untuk itu setiap tahun kementerian akan menambah tenaga pengajar bahasa Jepun di sekolah-sekolah terbabit.

"Setiap tahun kita akan menambah kelas bahasa Jepun di sekolah-sekolah berasrama penuh dan menengah harian apabila pelajar-pelajar kita yang belajar di Jepun pulang ke tanah air," katanya pada sidang akhbar selepas merasmikan Osaka University Forum 2009 di Kuala Lumpur.

Alimuddin berkata sehingga kini tenaga pengajar dalam bahasa-bahasa antarabangsa masih tidak mencukupi kerana permintaan itu bukan sahaja wujud di sekolah-sekolah malah di kementerian dan jabatan kerajaan.

Sehingga tahun lepas, sebanyak 43 buah sekolah berasrama penuh dan 29 buah sekolah menengah harian terlibat dalam program bahasa Jepun yang menjadikan Malaysia sebagai negara ke-12 teramai mempelajari bahasa Jepun di dunia, katanya.

Forum selama dua hari yang bermula hari ini itu dihadiri oleh tenaga pengajar bahasa Jepun dari Malaysia, Thailand, Filipina, India dan Singapura bagi membincang dan membentangkan pelbagai isu berhubung pendidikan dan bahasa.

Ditanya mengenai siasatan berhubung tragedi jambatan gantung yang runtuh di SK Kuala Dipang, Kampar pada 26 Okt lepas, Alimuddin berkata jawatankuasa khas itu akan mengadakan mesyuarat kedua pada Isnin depan.

"Mesyuarat kedua itu akan diadakan pada Isnin depan dan kita jangka dalam minggu akan datang kita akan dapat serahkan laporan siasatan kepada timbalan perdana menteri (Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang juga menteri pelajaran)," katanya.

Beliau berkata jawatankuasa khas yang dianggotai wakil Jabatan Kerja Raya (JKR), polis dan wakil kerajaan negeri Perak itu telah mengadakan mesyuarat pertamanya minggu lepas.

Dalam kejadian itu, dua pelajar SJKT Mambang Di Awan dan seorang pelajar SJKT Gopeng mati lemas selepas jambatan gantung yang menghubungkan Sekolah Kebangsaan Kuala Dipang dan Pusat Kokurikulum Daerah Kampar runtuh. BERNAMA

Saturday, 24 October 2009

Intipati Bajet 2010

'1Malaysia, Kemakmuran Bersama':

1. Peruntukan wang berjumlah RM191.5 bilion yang meliputi RM138.3 bilion (72.2 peratus) untuk belanja mengurus dan RM53.2 bilion (27.8 peratus) untuk belanja pembangunan.

2. Bayaran khas RM500 kepada penjawat awam bagi Gred 41 hingga Gred 54 dan setaraf dengannya serta pesara wajib kerajaan pada bulan Disember ini.

3. Peningkatan pengecualian cukai pendapatan kepada penyedia perkhidmatan jagaan kesihatan daripada 50 peratus nilai peningkatan pendapatan eksport kepada 100 peratus sebagai galakan untuk menarik lebih ramai pelancong kesihatan.

4. Pelepasan cukai individu ke atas yuran langganan jalur lebar sehingga RM500 setahun mulai 2010 hingga 2012.

5. Pinjaman pembelian komputer ditawarkan kepada penjawat awam setiap tiga tahun sekali berbanding lima tahun sekali sekarang.

6. Subsidi, insentif dan bantuan hampir RM2 bilion untuk membela nasib golongan petani dan nelayan.

7. Peruntukan lebih RM9 bilion untuk projek infrastruktur termasuk pembinaan jalan, jambatan, bekalan air, perkhidmatan pembentungan, pelabuhan dan perkhidmatan laut serta projek lapangan terbang.

8. Peruntukan tambahan RM20 juta di bawah Tabung Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) untuk usahawan kecil kaum India (Peruntukan sedia ada RM15 juta).

9. Peruntukan RM3 juta sebagai geran pelancaran penubuhan Tabung Kebajikan Penggiat Seni bagi memastikan kebajikan warga seni sentiasa terbela dan diberi perhatian.

10. Peruntukan tambahan RM20 juta untuk memberi pengiktirafan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) dengan sasaran 20 buah sekolah pada 2010.

11. Menganugerahkan Biasiswa Nasional kepada 30 pelajar terbaik di kalangan yang terbaik berasaskan kepada merit sepenuhnya. Penyandang Biasiswa Nasional ini akan melanjutkan pelajaran ke universiti tersohor di dunia.

12. Menukar pinjaman PTPTN kepada biasiswa bagi pelajar yang berjaya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kelas pertama atau setaraf dengannya bermula tahun 2010.

13. Diskaun tambang 50 peratus bagi perkhidmatan kereta api KTMB jarak jauh kepada pelajar berumur 13 tahun sehingga mereka masih bertaraf pelajar bermula 1 Jan, 2010.

14. Pakej "netbook", termasuk perkhidmatan jalur lebar percuma, kepada 100,000 pelajar universiti tempatan dengan bayaran RM50 sebulan untuk tempoh dua tahun bermula 1 Jan, 2010.

15. Peruntukan RM100 juta bagi pelaksanaan Program PERMATA, yang memberi penekanan terhadap kaedah pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak secara bersepadu dan terancang.

16. Perlindungan insurans dan takaful mikro untuk peniaga kecil-kecilan mendapat manfaat perlindungan dalam lingkungan RM10,000 hingga RM20,000 dengan premium serendah RM20 sebulan.

17. Menubuhkan 14 lagi Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan empat Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah.

18. Cukai perkhidmatan sebanyak RM50 setahun ke atas kad kredit utama dan kad caj, termasuk kad yang diberi percuma dan cukai pendapatan RM25 setahun ke atas setiap kad kredit tambahan mulai 1 Jan, 2010.

19. Semua kementerian dan jabatan kerajaan diwajibkan untuk menyediakan pusat penjagaan harian dan pendidikan anak-anak dengan setiap kementerian dan jabatan diberi peruntukan RM200,000 untuk penubuhannya.

20. Kadar cukai pendapatan individu maksimum dikurangkan daripada 27 peratus kepada 26 peratus berkuatkuasa tahun taksiran 2010.

21. Pelepasan diri kepada pembayar cukai pendapatan individu dinaikkan kepada RM9,000 daripada RM8,000 mulai tahun taksiran 2010 bagi membolehkan pembayar cukai nikmati peningkatan pendapatan boleh guna sebanyak RM1,000.

22. Hampir 50,000 isi rumah miskin tegar yang berdaftar di bawah program eKasih dan 4,000 isi rumah Orang Asli yang telah dikenal pasti akan dibantu untuk mencapai matlamat sifar kemiskinan tegar. Peruntukan RM41 juta untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat Orang Asli.

23. Peruntukan RM48 juta bagi melaksanakan program pembasmian kemiskinan bandar meliputi bantuan kebajikan dan program bayaran sewa rumah dan Kementerian Wilayah Persekutuan ditukarkan nama kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar.

24. Penyediaan 74,000 rumah kos rendah oleh Jabatan Perumahan Negara untuk disewa pada tahun 2010.

25. Pelancaran skim KWSP pada Januari 2010 bagi membolehkan pencarum mendapatkan jumlah pembiayaan lebih besar bagi pembelian rumah yang bernilai lebih tinggi atau bagi pembelian rumah tambahan.

26. Peruntukan RM224 juta kepada OKU untuk bantuan, melaksanakan Program Pemulihan Dalam Komuniti dan peruntukan RM174 juta untuk warga emas.

27. Kadar elaun kanak-kanak OKU di sekolah pendidikan khas kelolaan NGO dinaikkan daripada RM50 kepada RM150 sebulan bagi setiap orang mulai 1 Jan 2010.

28. Penubuhan Skim Simpanan Persaraan 1Malaysia yang diuruskan oleh KWSP.

29. Potongan caruman pekerja KWSP dinaikkan semula ke kadar 11 peratus secara sukarela berkuat kuasa serta-merta.

30. Membina jalan luar bandar sepanjang 510km dan jalan kampung sepanjang 316km dengan peruntukan RM857 juta termasuk jalan di Kapit, Lawas dan Simunjan di Sarawak serta Kinabatangan, Kota Belud dan Keningau di Sabah. BERNAMA

Friday, 23 October 2009

Saturday, 26 September 2009

Kejadian manusia

The Miracle of LifeWahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami) dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian (kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa dan (dalam pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya (dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh) dan gembur membusutlah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. (Al-Hajj, Chapter #22, Verse #5)

Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya (sebagai manusia)? (Al-Qiyama, Chapter #75, Verse #38)

Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui, bahawa Kami telah menciptakan dia dari (setitis) air benih? Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka dengan tidak semena-mena menjadilah dia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula orang-orang yang mati), (Ya Seen, Chapter #36, Verse #77)

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya (menghidupkan kamu semula), bahawa Dia menciptakan kamu dari tanah; setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup bertebaran di muka bumi. (Ar-Room, Chapter #30, Verse #20)

Dia menciptakan manusia dari air benih, (setelah sempurna kejadiannya), tiba-tiba menjadilah dia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya. (An-Nahl, Chapter #16, Verse #4)

Models for the Process of Creativity


The Wallas Model for the Process of Creativity
Preparation (definition of issue, observation, and study)
Incubation (laying the issue aside for a time)
Illumination (the moment when a new idea finally emerges)
Verification (checking it out)


Barron's Psychic Creation Model
Conception (in a prepared mind)
Gestation (time, intricately coordinated)
Parturation (suffering to be born, emergence to light)
Bringing up the baby (further period of development)


Rossman's Creativity Model
Observation of a need or difficulty
Analysis of the need
A survey of all available information
A formulation of all objective solutions
A critical analysis of these solutions for their advantages and disadvantages
The birth of the new idea -- the invention
Experimentation to test out the most promising solution, and the selection and perfection of the final embodiment


Osborn's Seven-Step Model for Creative Thinking
Orientation: pointing up the problem
Preparation: gathering pertinent data
Analysis: breaking down the relevant material
Ideation: piling up alternatives by way of ideas
Incubation: letting up, to invite illumination
Synthesis: putting the pieces together
Evaluation: judging the resulting ideas


The Creative Problem Solving (CPS) Model
Objective finding
Fact finding
Problem finding
Idea finding
Solution finding
Acceptance finding


Koberg and Bagnall's Universal Traveler Model
Accept the situation (as a challenge)
Analyze (to discover the "world of the problem")
Define (the main issues and goals)
Ideate (to generate options)
Select (to choose among options)
Implement (to give physical form to the idea)
Evaluate (to review and plan again)


A Model for Creative Strategic Planning
Analysis: standard planning; insight development
Creativity: creative leaps; strategic connections
Judgment: concept building; critical judgment
Planning: action planning; creative contingency planning
Action: flexible implementation; monitoring results


Process for Creation
Conception
Vision
Current reality
Take action
Adjust, learn, evaluate, adjust
Completion
Living with your creation

Lulusan STAM layak ke IPTA

Semua lulusan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) yang berkelayakan kini boleh diterima masuk ke semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) mulai sesi pengajian akan datang.
JPA telah mengiktiraf STAM dan lulusannya boleh memohon kursus pengajian Islam atau gandingan pengajian Islam dengan kursus lain seperti ekonomi dan sebagainya.
Selaras dengan pengiktirafan itu, lulusan STAM yang diterima masuk ke IPTA layak menerima pinjaman Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN).

Sunday, 13 September 2009

Peta Minda

Cadangan warna yang boleh disamaertikan maksud atau tujuan dalam Peta Minda

Hijau
Seimbang, harmoni, ketenangan, penghubung antara emosi dan munasabah, kemunasabahan yang tinggi, membuat keputusan, kesinambungan, kehidupan, subur

Kuning
Inspirasi, ilham, kuasa pemikiran, idea cemerlang, cerdik, kegembiraan, suka, takut, tipu daya

Biru
Kreativiti, pengajaran, pembelajaran, tenang, dingin, meredakan, mesra, rindu, seksi

Ungu
Kewajaran, kebijaksanaan, pendapat, pandangan, mistik, semangat, romantik, sensitif, peka

Merah muda (merah jambu)
Kehangatan, kemesraan, lembut, kasih sayang, dalam keadaan yang baik, kewajaran, seksi

Keemasan
Kegemilangan, kecemerlangan, kreativiti tahap tinggi, kejayaan, kepuasan, berjaya, kaya

Merah
Marah, takut, kuasa, keteguhan, kekuatan, menguatkan, kepanasan, bahaya, berani, keuntungan

Hitam
Kejelasan, konservatif, seksi, takut, misteri, kegelapan, kesedihan, murung, elegan, teguh, kepastian

Putih
Bersih, suci, terus terang, jujur, dengan hati yang terbuka, kelegaan, ketenangan

Tuesday, 8 September 2009

Subjek Keusahawanan Sosial di semua IPT

(UM)TEMERLOH 6 Sept. - Kementerian Pengajian Tinggi akan memperluaskan pengajaran subjek Keusahawanan Sosial ke semua institusi pengajian tinggi (IPT) untuk melahirkan lebih ramai graduan usahawan pada masa akan datang.

Timbalan Menterinya, Datuk Saifuddin Abdullah berkata, ketika ini subjek berkenaan telah ditawarkan di beberapa buah universiti antaranya Universiti Malaya (UM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM).

Jelasnya, subjek berkenaan telah membantu usaha kerajaan mempercepatkan proses melahirkan 10,000 usahawan dalam tempoh tiga tahun akan datang.

"Kerajaan berharap semua universiti akan dapat menawarkan subjek ini sebagai usaha melahirkan lebih ramai graduan dalam bidang keusahawanan pada masa akan datang dan secara tidak langsung dapat mengurangkan pengangguran di kalangan siswazah," ujarnya.

Monday, 31 August 2009

Yang dipijak dan terpijak: kepala lembu, lembu siapa, siapa lembu

Berita Jumaat (Mk & Hd), 280809:
Kira-kira 50 orang Melayu berarak membawa kepala lembu dan memijaknya di hadapan bangunan SUK Selangor sebagai protes kepada kerajaan negeri Selangor tentang isu pembinaan kuil di Shah Alam.Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah Kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan.
(Al-Anaam: 108)

Merdeka!

Hari ini. 31 Ogos 2009. Malaysia. 52 tahun merdeka.

Merdeka?

Thursday, 27 August 2009

Mind mapping

Buzan - mind mapping
de Bono on creative thinking

Ottino - creative process: art, science and technology

Csikzentmihalyi on creativity
Nilai dalam pendidikan

Nilai hidup yang baik merupakan prinsip asas dalam pembentukan fikiran dan akhlak dalam Islam. Dalam Islam terdapat banyak nilai-nilai yang murni dan mulia menjadi teras kepada kecemerlangan dan keagungan Islam. Antara nilai-nilai yang sewajarnya dihayati dan diamalkan termasuklah sifat-sifat sabar, bertanggungjawab, berdisiplin, berdikari, bersyukur, ikhlas dan lain-lain lagi. Keupayaan bagi anggota masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai inilah yang menjadi tunggak kepada kecemerlangan kehidupan. Matlamat ini boleh disuburkan menerusi proses pelaksanaan pendidikan yang dilakukan (Sufean, 1995; Gamal, 2003).

Melihat kepada pendidikan di Malaysia, penerapan nilai murni merupakan satu aspek yang mesti diajar dalam pengajaran dan pembelajaran di setiap kurikulum persekolahan. Di peringkat sekolah, dalam membangunkan dan membina minda manusia, nilai murni merupakan asas kepada tujuan tersebut. Pemahaman terhadap aspek-aspek nilai yang baik berkeupayaan untuk membantu pelajar dalam mengatasi masalah kejahilan, kejahatan, kemusnahan, dan seumpamanya. Tanpa pemahaman dan amalan yang serius terhadap nilai murni, krisis moral dalam kalangan pelajar atau remaja akan terus merebak dan selanjutnya memusnahkan perkembangan minda golongan pelajar (Abd. Rahim, 2001).

Penerapan nilai murni di sekolah berhasrat untuk memperkasa daya tahan, daya juang para pelajar dan remaja dalam melalui liku-liku hidup yang sentiasa terdedah kepada gejala-gejala yang tidak sihat. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai murni itu, sebarang tindak tanduk, sikap, amalan, pandangan dan pendapat yang bercanggah dengan norma kehidupan masyarakat yang harmoni dan ideal akan berjaya diharungi oleh golongan pelajar yang merupakan sebahagian dari anggota masyarakat. Pelajar atau remaja akan dapat membuat perbandingan dan keputusan ke atas sesuatu perkara dan isu yang melibatkan penentuan baik atau buruk. Terutamanya dalam melakukan sesuatu tindakan dan membuat keputusan (Abd. Rahim, 2001).

Nilai murni perlu dijadikan keutamaan yang mendasari semua bentuk pendidikan di sekolah. Tanpa mengira apakah mata pelajaran yang diajar. Sekolah merupakan sebuah institusi pendidikan yang berusaha menyemai dan menanamkan serta memupuk pertumbuhan rohani dan jasmani pelajar dalam suasana yang bersih dan sihat. Nilai murni merupakan tunggak kepada pembentukan dan pembinaan sahsiah, kekuatan personal, kekuatan moral, sosial dan kerohanian. Ianya bersifat global dan tiada percanggahan dengan nilai-nilai agama, budaya dan norma masyarakat Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2003) telah menggariskan kepentingan pendekatan nilai merentasi kurikulum itu adalah berobjektifkan; (i) menanam kesedaran, pemahaman, keyakinan diri dan bekerjasama, (ii) menanam semangat cintakan nilai-nilai suci, (iii) menghormati kebaikan dan membenci keburukan, (iv) membentuk sikap positif yang berguna kepada agama, bangsa dan juga sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab, (v) menghapuskan sikap negatif dalam kehidupan, (vi) menjalankan amanah dengan dedikasi, (vii) melatih diri dengan disiplin, (viii) meningkatkan hasil atau produktiviti, dan (ix) berusaha untuk mencapai kecemerlangan.

Wan Mohd. Zahid (1993) menjelaskan, insan yang baik merupakan insan yang memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Ianya melibatkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama, bangsa dan negara serta sedia berbakti dan berusaha memberi sumbangan yang terbaik kepada kehidupannya.

Pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia

Pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan proses memanusiakan manusia. Pendidikan mestilah dapat menjamin kebahagiaan dan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Antara matlamat umum pendidikan adalah untuk memberi dan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang membenarkan seseorang individu melihat dunia sebagai sebuah kesatuan di samping memahami dan menghargai nilai-nilai budaya dan warisan bangsa (Gamal, 2003).

Menurut perspektif Islam, Gamal (2003) dan Mohd. Yusof (2004) menyatakan bahawa Islam memahami pendidikan adalah sebagai suatu persediaan roh dan jiwa seseorang untuk menerima pelajaran dan pengetahuan melalui kaedah yang dirancang. Ia mengambil kira faktor asas untuk memberi keupayaan seseorang menunaikan risalah dalam hidupnya. Risalah ini mengandungi tujuan-tujuan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dengan mendasari kepada konsep yang berasaskan Islam, pendidikan akan menjadi lebih syumul dan bertujuan melahirkan insan yang soleh dan beretika dengan tidak mengenal batas masa, tempat dan suasana malah ia menuju kepada kecemerlangan kehidupan dunia dan alam akhirat. Matlamat pendidikan yang unggul ialah keselarasannya dengan objektif kejadian manusia iaitu memahami dan penguasaan ilmu tentang kebesaran Allah S.W.T. dan segala ciptaannya sehinggalah kepada ilmu-ilmu yang memerihalkan tentang kehidupan dan kejadian setelah kematian. Pendidikan juga disifatkan sebagai proses untuk mendapatkan ilmu lebih terarah kepada perkembangan pembawaan dan personaliti pelajar.

Hassan Langgulung (1991) ada menyatakan, pendidikan adalah suatu proses untuk menemukan dan memperkembangkan kebolehan serta suatu proses memindahkan suatu kesimpulan penyelidikan. Ia merupakan satu transaksi memberi dan menerima di antara potensi individu dan budaya dari satu generasi ke satu generasi dengan berlandaskan syariah. Pendidikan sewajarnya dapat menanamkan perangai baik kepada pelajar supaya dapat membuat penilaian di antara perkara-perkara yang benar dan yang salah, serta dapat membezakan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk atau jahat.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Faruqi dan Al-Faruqi (1992) bahawa dengan asas tauhid, setiap idea ditanam dengan kukuh sehingga setiap aktiviti, fikiran, peristiwa dan objek bukan hanya mesti terpengaruh dengannya tetapi juga ditentukan oleh bidang yang lain. Ia dianggap sebagai sebahagian daripada satu sistem yang sempurna dan menyeluruh yang mengatur kehidupan manusia. Ini bermakna, semua bentuk pemikiran dan penghasilan bentuk seni mestilah menganjurkan manusia kepada sesuatu yang benar dan bermakna, indah, harmoni, sempurna, penuh dengan kebijaksanaan yang mempunyai estetika dan beretika. Jelasnya, setiap individu mempunyai fitrah semula jadi yang cinta kepada seni yang menyenangkan hati melalui seluruh pancaindera. Manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta kepada sesuatu yang selamat, memuaskan dan memberi kepuasan hati melalui pancaindera rasa.

Proses penghasilan dan penciptaan karya seni atau produk merupakan satu manifestasi pemikiran berasaskan pengalaman pengkarya. Pengalaman itulah merupakan asas yang memungkinkan terzahirnya kreativiti. Kreativiti juga dipengaruhi oleh faktor intrapersonal dan interpersonal. Penjelmaan idea untuk berkreatif bergantung kepada kecerdasan minda atau keintelektualan pemikiran seseorang pengkarya. Kecerdasan daya intelek itulah yang mempengaruhi tindakan, tingkah laku, gaya berfikir, personaliti dan sebagainya dalam domain yang melibatkan kognitif, afektif dan psikomotor (Girl & Chong, 2004).

Perilaku dan interaksi manusia

Perilaku manusia menerusi hubungan interpersonal dalam sesebuah masyarakat atau kelompok merupakan asas kepada pemahaman bahawa perilaku dan interaksi manusia itu dapat dibezakan dengan penampilan melalui simbol-simbol dan makna-makna menerusi perilaku yang tertentu (Rohidi, 2000). Interaksi yang berlaku merupakan satu proses pencarian makna di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku dan menghasilkan fenomena tertentu. Ia lebih bermakna daripada sekadar peristiwa-peristiwa biasa tetapi merupakan satu pengertian bahawa manusia membangunkan dirinya dan dunianya melalui realiti-realiti yang dilaluinya.

Perilaku dan tindakan manusia itu mempunyai makna dan sebab di sebalik kejadian yang berlaku. Ianya memerlukan satu interpretasi yang tertentu untuk mengungkapkan apakah makna yang tersirat di sebalik sesuatu peristiwa atau fenomena dalam memaknakan perilaku tersebut. Ini bermaksud perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh suasana atau keadaan yang terdapat di sekelilingnya atau persekitarannya.

Masyarakat manusia berkembang dalam proses yang berlaku secara menyeluruh. Ia berlaku berasaskan dari sesuatu peristiwa secara ‘phenomenologic’ tetapi bertujuan. Perilaku manusia itu berlaku dan berkembang secara konstruktif berasaskan pendekatan intuitif untuk menterjemah makna dengan teliti dan mendalam. Sebagaimana dalam memahami interaksi yang berlaku dan makna yang simbolik, pengalaman manusia diperoleh melalui interpretasi (Blumer, 1969). Objek, situasi, orang dan peristiwa tidak memiliki maknanya yang tersendiri. Ia diinterpretasikan oleh individu yang melihat dan terlibat dalam sesebuah kelompok atau suasana.

Wednesday, 26 August 2009

Bapa Optik Moden

BH (6.10.2006)
IBN Haitham yang diberi gelaran Bapa Optik Moden mempunyai rahsia tersendiri mendahului dunia Barat dalam meneroka penemuan mengenai optik dan cahaya.

Beliau mendapat inspirasi mendalami kajian mengenai cahaya berdasarkan pemahamannya terhadap ayat al-Quran yang banyak menyebut mengenai perkara itu seperti surah an-Nur. Hakikatnya, tokoh sains yang turut dikagumi Barat itu, adalah tokoh agama yang tidak memisahkan antara sains dengan ilmu ketuhanan.

Walaupun al-Quran bukan kitab sains, namun ia menyimpan banyak rahsia sains yang akhirnya membawa manusia kepada perasaan kagum dengan kebesaran Allah.

Ibn Haitham berjaya memberi penjelasan mengenai teori pembiasan cahaya di mana cahaya yang bergerak lurus akan terbias apabila melalui halangan di atmosfera sebagaimana manusia melihat objek terpesong daripada kedudukan sebenar di dalam air kerana cahaya dari objek yang sampai ke mata telah dibiaskan oleh air.

Beliau mencetuskan revolusi ilmu optik melalui huraian anatomi mata seawal kurun ke 11 Masihi, malah perkataan kornea yang diasaskannya masih diguna pakai hingga hari ini.

Ibn Haitham turut menjelaskan konsep melihat yang sebenar dan kaitan penglihatan dengan otak manusia, teori yang membawa kepada pemahaman pergerakan cahaya.

Selain kejayaan menghasilkan teori itu, beliau turut melalui pengalaman getir serta mencabar dalam usahanya mendalami ilmu pengetahuan sehingga terpaksa berlagak seperti orang tidak siuman.

Kisah bermula apabila beliau berazam untuk mengawal aliran Sungai Nil dengan merumus formula yang dapat memastikan sungai itu sentiasa mengalir pada tahap menggembirakan penduduk Mesir.

Maka, tercetuslah idea untuk membina empangan di Sungai Nil sehingga menawan pemerintah Mesir ketika itu Khalifah al-Hakim yang menjemput Ibn Haitham ke negaranya.

Al-Hakim terkenal sebagai pemerintah yang amat mencintai ilmu dan menggalakkan ilmuwan dari segenap wilayah Islam berhijrah ke Mesir.

Khalifah al-Hakim memiliki sikap tegas dan mempunyai keazaman tinggi hingga tidak akan bertolak ansur terhadap orang yang gagal memenuhi impiannya.

Apabila menyedari usahanya untuk membina empangan Sungai Nil tidak dapat dilaksanakan, Ibn Haitham cuba memberitahu Khalifah al-Hakim perkara itu tetapi malangnya dijatuhkan hukuman maut.

Monday, 24 August 2009

Ramadhan Al-Mubarak

Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.(Al-Baqara: 183)

(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka, kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadhan) dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.(Al-Baqara: 185)

Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah) dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. (Al-Ahzab: 35)

Thursday, 13 August 2009

Belajar melalui tontonan

(Motivasi-UM)
Tahukan anda bahawa belajar melalui tontonan merupakan salah satu gaya belajar (learning styles) yang boleh membawa kesan dalam proses pembelajaran. Rancangan televisyen terutamanya yang memaparkan keadaan alam, benda, manusia, haiwan dan kejadian fenomena alam merupakan nilai tambah terhadap pengetahuan pada topik pembelajaran di sekolah.

Kini rancangan video boleh dimainkan semula pada perkakasaan tertentu mengikut format masing-masing sama ada dalam bentuk paparan klip video di skrin komputer, Video-CD (VCD), DVD atau pita video.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan EduwebTV yang banyak menyediakan rancangan berbentuk rencana, wawancara dan berita yang boleh dimuat turun untuk tujuan tontonan.

Justeru, murid-murid harus mengambil peluang untuk menonton klip video tersebut yang berkaitan dengan pelajaran. Anda harus lakukan perkara-perkara berikut agar klip video tersebut dapat digunakan secara lebih berkesan.
• Memilih tajuk: Anda harus bijak memilih tajuk. Tajuk yang dipilih perlulah berkaitan dengan topik-topik mata pelajaran yang dipelajari di sekolah.
• Pra tontonan (sebelum) : Pada peringkat ini anda harus memahami topik yang berkaitan dengan klip video yang dipilih. Dengan cara ini ia dapat membantu daya tumpuan anda ketika menontonnya.
• Semasa tontonan: Ketika menonton pastikan anda mencatat maklumat penting seperti istilah-istilah yang digunakan, objek yang terdapat dalam tayangan tersebut dan isipati penerangan yang diberikan. Anda juga harus mencatat perkara-perkara yang tidak difahami termasuk istilah-istilah yang digunakan, proses yang dijalankan atau peristiwa yang berlaku.
• Pasca tontonan (selepas): Selepas menonton anda harus melihat semula catatan yang dibuat. Senaraikan istilah, proses atau peristiwa yang terdapat dalam tayangan video tersebut. Semak catatan tadi dengan nota yang diberikan oleh guru atau maklumat yang terdapat dalam buku teks. Sudah pasti maklumat yang anda peroleh melalui tontonan tadi mampu memantapkan lagi pemahaman anda terhadap topik pembelajaran di sekolah. Jika maklumat yang dikumpul itu mengelirukan anda harus bertindak pantas berjumpa dengan guru untuk mendapatkan penerangan dan penjelasan.

Sesungguhnya maklumat pembelajaran boleh disalurkan melalui pelbagai media sama ada yang bercetak, secara lisan, tulisan, bunyi atau melalui tontonan. Walau bagaimanapun setiap media yang digunakan haruslah mengikut etika yang tertentu dan jangan sampai ia disalahgunakan.

Tuesday, 11 August 2009

Konvo UPSI 2009

11 Ogos 2009 (Selasa)

Hari pertama, Sesi Pertama Konvokesyen UPSI 2009.
Istiadat lima hari itu menganugerahkan ijazah kepada hampir 3,000 graduan ijazah doktor falsafah (PhD), sarjana dan sarjana muda.

Wednesday, 22 July 2009

UPSI ditutup seminggu

30 Julai (HM)
IPOH: Empat pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim disahkan dijangkiti Influenza A (H1N1) selepas menjalani ujian saringan dilakukan Jabatan Kesihatan. Berikutan itu, institusi pengajian terletak 130 kilometer ditutup bermula hari ini sehingga 5 Ogos ini bagi mengelakkan penularan wabak itu. Pendaftar UPSI, Datuk Rusley Taib, berkata beberapa pelajar mengadu demam dan sampel darah diambil Jabatan Kesihatan bagi menjalani ujian saringan untuk mengenalpasti punca sebenar penyakit mereka. Rusley berkata, selepas keputusan ujian kesihatan itu diperoleh, kampus itu diarahkan ditutup selama seminggu oleh Kementerian Kesihatan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.

PSK09_UMS

PSK09_UMS

Friday, 17 July 2009

Cabaran melahirkan insan yang cemerlang

Oleh NIKHAT NIAZ AHMAD
ARKIB (UM) : 08/07/2009

ORGANISASI yang cemerlang bergantung kepada kecemerlangan individu di dalamnya. Pengurusan sumber manusia merupakan istilah yang diguna pakai bagi mendefinisikan pendekatan strategik dan koheren dalam mengurus aset bernilai dan penting organisasi iaitu modal insan. Umumnya, modal insan bertindak secara individu atau berkumpulan dalam menyumbang kepada pencapaian visi, misi serta objektif sesebuah organisasi.

Memandangkan ciri-ciri sumber manusia yang kompleks, dinamik dan sukar dikawal menyebabkan pengurusan sumber manusia menjadi satu seni yang bukan sahaja subjektif tetapi amat mencabar. Dalam mendefinisikan pengurus sumber manusia, ia diklasifikasikan sebagai individu atau sekumpulan individu yang dipertanggungjawabkan secara total dalam semua urusan berkaitan dengan sumber manusia sesebuah organisasi. Bagi melahirkan pekerja yang cemerlang dalam sektor awam, ciri-ciri Budaya Kerja Kelas Pertama perlu disuburkan dalam jiwa dan sanubari setiap penjawat tersebut.

"Budaya Kerja Kelas Pertama merupakan asas penting dalam melahirkan pekerja cemerlang dan ia didefinisikan sebagai amalan terbaik dan terpuji yang melangkaui kebiasaan. Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan perasaan dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh berintegriti serta dapat memuaskan harapan semua pihak bagi menjadikan diri, masyarakat dan negara ke arah lebih maju. Pembangunan sumber manusia perlu digilap kerana ia merupakan elemen penting dalam memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan, lebih-lebih lagi dalam ekonomi sejagat yang berlandaskan pengetahuan serta bertunjangkan sains dan teknologi". (Ucapan Bajet 2007, YAB Perdana Menteri Malaysia, 30 September 2005).

Ciri-ciri pekerja cemerlang yang disimpulkan dengan akronim PERDANA merangkumi aspek-aspek berikut:
- Pantas dan Positif – Berhasrat untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan responsif serta sentiasa memikirkan langkah-langkah memaju dan mempertingkatkan kualiti diri sendiri, perkhidmatan dan organisasi.
- Empati – Berkebolehan memahami bagaimana orang lain melihat serta merasa terhadap sesuatu perkara serta berupaya menghayati kehendak orang lain secara komprehensif.
- Relevan – Memastikan supaya tindakan dan perkhidmatan yang diberikan sentiasa diperbaharui serta memupuk minda mencipta dan penambahbaikan supaya sesuai dengan perubahan semasa.
-Daya Saing – Mempunyai kelebihan dan keunikan tertentu dalam menyampaikan perkhidmatan agar sentiasa diingati, dihargai dan mampu bersaing sehingga bertaraf dunia.
- Amanah, Adil dan Integriti – Melaksanakan tugas dengan penuh amanah, adil dan berintegriti yang mampu direalisasikan melalui pembinaan akhlak, moral, budi pekerti mulia serta pemerkasaan kerohanian, etika dan nilai-nilai murni yang lain.
-Nilai Tambah dan Kelainan – Sentiasa berkeinginan untuk mencipta dan mencuba sesuatu yang baru serta memberi nilai tambah dalam diri individu, kumpulan dan organisasi yang turut diperlihatkan ketika menyampaikan perkhidmatan.
-Arif dan Berilmu – Melakukan sesuatu tindakan atau membuat sesuatu keputusan dengan bijaksana serta mengamalkan pembelajaran berterusan bagi memastikan kecemerlangan perkhidmatan tersebut.

Isu dan Masalah
Isu dan masalah dalam melahirkan penjawat awam yang cemerlang adalah seperti berikut:
-Sikap penjawat awam yang tidak bersemangat, tidak berdisiplin dan tidak bertanggungjawab serta malas;
-Penjawat awam yang kurang mahir serta tidak kompeten dengan bidang tugas masing-masing terutama sekali bagi penjawat awam yang baru dilantik atau baru dinaikkan pangkat dan masih belum dapat menghayati bidang tugas dan peranan sebenar yang perlu dilaksanakan;
-Kegagalan penjawat awam secara umumnya untuk menghayati, menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai murni, positif, etika serta nilai bersama atau budaya korporat sesebuah organisasi tersebut;
-Pengurusan tertinggi organisasi yang terlalu bersikap autokratif dan mendominasi secara menyeluruh proses membuat keputusan dan sebagainya akan meminggirkan secara langsung pandangan dan pendapat penjawat awam yang lain dan keadaan ini akan melemahkan semangat warga kerja organisasi dalam menjayakan visi, misi dan objektif organisasi tersebut;
-Sistem kerja organisasi yang kaya dengan elemen-elemen birokrasi boleh menjejaskan proses kerja organisasi sekiranya wujud ruang-ruang bagi berlakunya penyelewengan atau salah guna kuasa;
-Organisasi perlu melaksanakan penstrukturan semula bagi memantapkan perjawatan sedia ada, menambah jawatan baru serta penambahan Unit Audit Dalam bagi mewujudkan elemen keseimbangan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut; dan
-Tiada strategi yang cekap, berkesan dan teratur dalam mengambil tindakan ke atas warga kerja yang tidak mematuhi pekeliling, prosedur serta arahan pentadbiran organisasi. Malahan, strategi pemantauan dan penguatkuasaan juga tidak dipatuhi dan diamalkan secara menyeluruh.

Strategi
Strategi serta langkah-langkah yang wajar diambil oleh sesebuah organisasi bagi menangani isu dan cabaran pengurusan sumber manusia adalah seperti berikut:
-Mengadakan aktiviti-aktiviti yang mampu memupuk persekitaran suasana kerja yang lebih kondusif bagi proses pembelajaran. Di mana pembelajaran dijadikan sebagai satu budaya organisasi dan peluang bagi meningkatkan ilmu pengetahuan diberikan secara saksama kepada semua warga kerja organisasi yang berminat;
-Meningkatkan kemahiran warga kerja organisasi menerusi latihan atau kursus. Aktiviti hands-on dapat dilaksanakan bagi melihat keberkesanan latihan/kursus yang diadakan menerusi on-the-job-training ini.
-Memberi galakan secara menyeluruh menerusi budaya korporat organisasi bagi meningkatkan pengamalan, penghayatan serta penambahbaikan diri ke atas warga kerja dalam mempraktikkan nilai-nilai murni, etika kerja dan sebagainya dalam organisasi;
-Mengubah gaya kepimpinan daripada authocrative kepada demokratik bagi memberi peluang kepada warga kerja dalam proses membuat keputusan serta berkongsi secara langsung visi, misi dan objektif organisasi tersebut; dan
-Mengenalpasti sistem kerja yang komprehensif dan berkesan bagi membolehkan proses serta prosedur kerja dapat dilaksanakan dengan cekap dan teratur serta mengelakkan sebarang ruang atau peluang berlakunya salah laku dalam organisasi tersebut.

Penutup
Modal insan merupakan kunci utama jatuh bangunnya sesebuah organisasi perlu dibimbing mengikut acuan tersendiri organisasi tersebut bagi memastikan pencapaian visi, misi dan objektif organisasi dapat direalisasikan secara menyeluruh. Nilai sebenar kejayaan strategi dan langkah-langkah untuk melahirkan sumber manusia yang cemerlang adalah tertakluk kepada komitmen serta sokongan padu warga kerja serta pelaksanaan strategi dan langkah yang disarankan.

Justeru itu, adalah amat penting garis panduan untuk memantapkan pengurusan sumber manusia sesebuah organisasi dikaji dari semasa ke semasa bersesuaian dengan perubahan yang berlaku supaya ia sentiasa kekal relevan dan bersifat 'tidak lapuk dek hujan serta tidak lekang dek panas'. Apatah lagi bagi agensi-agensi yang menguruskan hal ehwal Islam seperti JAWHAR dan Majlis-Majlis Agama Islam Negeri (MAIN).

Siswa digesa cemerlang

Oleh BAZLI ABDUL RAHMAN
ARKIB (UM) : 12/07/2009

KANGAR 11 Julai - Mahasiswa perlu menyasarkan kecemerlangan akademik sebagai matlamat dan perjuangan utama mereka ketika berada di institusi pengajian tinggi (IPT).

Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Md. Isa Sabu berkata, prestasi akademik yang cemerlang amat penting bagi membolehkan mereka merealisasikan cita-cita dan berjaya dalam hidup.

Bagi mencapai kecemerlangan berkenaan katanya, ia menuntut setiap mahasiswa bekerja lebih keras dan tidak jemu terhadap jadual kerja harian akademik.

"Kejayaan setiap individu banyak dipengaruhi kegigihannya sendiri. Salah satu kumpulan yang mesti memiliki kegigihan sedemikian ialah mahasiswa.

"Mahasiswa tidak boleh memandang mudah terhadap sukatan mata pelajaran, ini kerana keputusan setiap peperiksaan akan mempengaruhi masa depan mereka,'' katanya ketika berucap merasmikan Konvokesyen Kolej Antarabangsa Teknologi Profesional Perlis di Dewan 2020 di sini hari ini.

Teks ucapan Menteri Besar itu dibacakan oleh Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri, Abdul Hadi Haron.

Md. Isa juga turut mengingatkan mahasiswa sama ada di IPT awam mahupun swasta agar memiliki semangat juang yang tinggi ketika memburu kecemerlangan akademik demi masa depan Malaysia sendiri.

"Mahasiswa sekarang merupakan sebahagian daripada generasi muda yang akan menentukan kemajuan masa depan negara.

"Justeru, adalah mustahak setiap mahasiswa memiliki tahap kecemerlangan akademik di tahap maksimum," tegasnya.

Thursday, 16 July 2009

Konvo UPSI 2009

11 - 15 Ogos, 2009

Tahniah! kepada seluruh graduan UPSI khususnya graduan bidang Pendidikan Seni. Semuga segala titik peluh tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi saksi kepada seluruh kebaikan dan kebajikan yang dilakukan.

Bidang Pendidikan Seni

11 Ogos (sesi 1; pagi): Graduan Doktor Falsafah dan Sarjana
12 Ogos (sesi 4; ptg): Graduan Sarjana Muda


Seni visual tuntutan naluri,
Tercipta dari rahmat Ilahi;
Segala yang kreatif makmurkan duniawi,
Jika disalah guna rosak peribadi.

Yang berlalu itu tinggallah sudah,
Diari yang baru ditinta seadanya;
Cinta yang Esa jauhkan yang punah,
Sentiasa menerima fikir hambanya.

Kreativiti boleh menjadi apa sahaja,
Sama ada yang hina atau yang mulia;
Jangan dicabar balasan yang Esa,
Kelak merana sepanjang masa.

Selamat maju jaya dalam kerjaya yang diminati dengan penuh kesabaran dan ketaqwaan.


Saturday, 11 July 2009

Tokoh akademik mahu PPSMI dimansuhkan segera

ARKIB (UM) : 09/07/2009

TANJUNG MALIM 8 Julai - Tokoh akademik mendesak kerajaan supaya memansuhkan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) dengan segera dan bukannya menunggu sehingga 2012.

Pemegang Kursi Tun Abdul Ghafar Baba, Prof. Datuk Dr. Zainal Kling berkata, dasar itu perlu dimansuhkan dengan segera kerana PPSMI terbukti satu kesilapan.

'''Kenapa hendak tunggu sehingga 2012 baru nak dimansuhkan. Sesuatu dasar yang silap perlu ditamatkan dengan segera.

''Tidak timbul soal penganiayaan kepada pelajar dan guru yang telah melalui proses pembelajaran dan pengajaran dalam PPSMI kerana ilmu itu adalah kelebihan bagi mereka," katanya ketika ditemui Utusan Malaysia selepas seminar Integrasi Nasional di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) di sini hari ini.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas keputusan kerajaan memansuhkan PPSMI selepas tujuh tahun dasar itu dilaksanakan sehingga menimbul pelbagai polimik.

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini berkata, pengajaran dan pembelajaran kedua-dua mata pelajaran itu di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil pula dalam bahasa ibunda masing-masing.

Tambah Zainal, pelajar dan guru yang telah mengikuti PPSMI tidak akan menghadapi sebarang masalah jika keputusan memansuhkan dasar itu dilaksanakan serta-merta.

Tegas beliau, langkah kerajaan melambatkan tempoh memansuhkan PPSMI hanya akan merendahkan lagi nilai ekonomi bahasa Melayu.

Turut bersetuju dengan desakan itu ialah Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin.

Katanya, pelaksanaan dasar PPSMI adalah satu kesilapan besar kerajaan kerana membuat keputusan tanpa menimbang pandangan rakyat terlebih dahulu.

''Ini adalah pengajaran kepada kerajaan supaya tidak meminggirkan rakyat dalam membuat keputusan berhubung sesuatu dasar pada masa hadapan.

''Apatah lagi PPSMI mempunyai kaitan dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Namun, saya tetap memuji kerajaan kerana berani mengakui kesilapan lalu," jelasnya.

Menurut Shamsul, langkah menguatkuasakan PPSMI dalam tempoh tiga tahun lagi adalah sesuatu yang merugikan pelajar Melayu terutamanya di kawasan luar bandar.

Galakkan anak aktif bermain

ARKIB (UM): 09/07/2009

TENTU ramai yang bersetuju bahawa udara segar, sinaran matahari serta senaman adalah baik untuk anak-anak. Bagaimanapun sekerap manakah mereka diberi peluang untuk berlari bebas dan berseronok membuat apa sahaja yang mereka mahu sambil menikmati sinaran sang suria?

Ini kerana ramai ibu bapa yang tidak begitu membenarkan anak-anak berlari sebebas itu kerana bimbangkan keselamatan dan boleh memudaratkan kesihatan.

Namun laporan klinikal oleh Kenneth R. Ginsburg yang diterbitkan dalam jurnal American Academy of Pediatrics menyatakan bahawa bermain merupakan penyumbang utama kepada perkembangan kognitif, fizikal, sosial dan emosi serta kesejahteraan kanak-kanak yang turut memberi peluang kepada ibu bapa berinteraksi dengan anak-anak mereka.

Pendapat itu turut dipersetujui oleh Pengarah Pemasaran Johnson & Johnson, Stanford Guo yang menyatakan bahawa bermain membolehkan kanak-kanak mencipta dan menerokai suatu dunia yang dapat mereka kuasai.

Di samping itu bermain juga mengawal rasa takut sambil berlatih menjadi dewasa. Dalam dunia tersebut, mereka memperoleh kebolehan-kebolehan baru yang membawa kepada keyakinan diri serta ketabahan yang di perlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang.

Kanak-kanak juga digalakkan untuk bermain di luar kerana ruang yang luas. Mereka boleh berlari bebas dan ini membantu mereka tidur dengan lebih lena pada waktu malam dan mengurangkan risiko obesiti.

Pakar perkembangan kanak-kanak pernah mengatakan bahawa kanak-kanak yang banyak menghabiskan masa di luar mempunyai perilaku yang lebih baik, kurang nakal serta lebih mudah dikawal.

"Dengan pelbagai sebab yang membuktikan kebaikan bermain terutamanya di luar, masih terdapat banyak sebab kanak-kanak kini jarang bermain di luar berbanding dahulu.

"Kanak-kanak masa kini sering mendapat hiburan di dalam rumah melalui televisyen dan permainan komputer.

"Mereka juga sibuk dengan aktiviti-aktiviti lepas sekolah seperti tuisyen atau kelas-kelas bimbingan, dan tiada di rumah sewaktu masa yang sesuai untuk bermain di luar (sebelum terbenam matahari).

"Tidak lupa juga golongan ibu bapa yang tidak menggalakkan anak mereka untuk bermain di luar kerana merasakan bermain di luar tanpa pengawasan adalah tidak selamat," katanya ketika merasmikan Kempen Jom Main! Johnson's Baby Powder baru-baru ini.

Menurut Guo, Kempen Jom Main! Johnson's Baby Powder yang diadakan baru-baru ini adalah untuk menggalakkan kepentingan bermain serta aktiviti fizikal dalam kehidupan seorang kanak-kanak.

Pada hari tersebut, sebuah taman permainan kanak-kanak yang luas direka khas untuk ibu bapa dan anak-anak untuk menikmati aktiviti di luar rumah, serta memahami kebaikan aktiviti-aktiviti tersebut bermula daripada peringkat umur yang muda.

Acara famili yang diadakan di Padang Timur, Petaling Jaya telah dianjurkan dengan kerjasama Q-dees, francais sistem pendidikan tadika, bagi menarik minat golongan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak tahap pra-sekolah.

Selain daripada menyediakan pengalaman bermain di luar rumah, Johnson's Baby Powder telah mengambil inisiatif memperkenalkan sebuah portal maklumat online bagi ibu bapa mendapatkan tip-tip bermain dengan anak dengan seronok dan kreatif, agar hari minggu serta musim cuti anak-anak tidak lagi membosankan.

Portal web tersebut turut menyediakan maklumat tentang perkembangan kanak-kanak pra-sekolah, tip-tip keibubapaan serta album gambar bagi ibu bapa berkongsi detik-detik riang bermain dengan anak-anak.

Stimulating Interest In Science And Nurturing Art Appreciation

By Mohd Azhar Ibrahim

KUALA LUMPUR, July 10 (Bernama) -- Petronas is highly committed to the culture and practice of life-long learning and recognises that the learning process can also be effectively facilitated in an informal and people-friendly setting.

In adopting a holistic approach towards education, apart from educational and training institutions like Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) located in Bandar Seri Iskandar, Perak, PETRONAS Management Training Centre (PERMATA) in Bangi, Selangor and Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (INSTEP) in Batu Rakit, Terengganu; PETRONAS has also established the Petrosains Discovery Centre and Galeri PETRONAS to stimulate interest and promote understanding in science, and nurture art appreciation among Malaysians regardless of age or status.

Petrosains, which is Malaysia's first interactive science discovery centre, is dedicated to reveal the story behind the oil and gas industry amidst a rich and stimulating environment.

Through its interactive and entertaining exhibits, Petrosains hopes to encourage today's children to become future scientists by stimulating their curiosity in science.

Galeri PETRONAS, on the other hand, provides a world-class venue for Malaysian and foreign artists to display their works to the public, to help nurture an interest in art among Malaysians from all walks of life.

Working in collaboration with international institutions, Galeri PETRONAS promotes Malaysian artworks abroad while at the same time foster cultural exchanges and learning opportunities that contribute to the development of Malaysian art practice and awareness in tandem with international trends.

The two institutions, while operating in different spheres of influence, facilitate and complement each other by providing an illuminating encounter in two separate but equally important aspects of our daily life.

While Petrosains creates a rich and stimulating environment for the public to learn about science and technology, Galeri PETRONAS makes art accessible, enjoyable and engaging to the public.

STIMULATING CURIOSITY AND DEVELOPING INQUISITIVE MINDS

Since its opening on 25 March 1999, the Petrosains Discovery Centre has never ceased to spark curiosity and connect science and technology to everyday life through fun-filled exhibitions and activities, for over three million visitors of all ages who have passed through its door.

Using innovative methods of presentation, more than 500 interactive exhibits spread over 70,000 square feet of exhibition space occupying levels 4 and 5 of both the Petronas Twin Towers; demystify science, conveying its beauty, showing its necessity and making the understanding of science accessible to the general public.

Facts and figures of science combine with the excitement, emotion and energy of the theatre, provide a stimulating environment for the public to learn and appreciate the science and technology behind the petroleum industry as well as the underlying principles behind science, technology, engineering and mathematics (STEM).

"In the two to three hours that they spend here, we try to 'touch' the child or adult visitor by making them realise that science is everywhere and anywhere and cover all aspects of their lives.

"We want them to come out feeling excited about science, having their own questions and interested in finding out more," Petrosains Chief Executive Officer Tengku Nasariah Tengku Syed Ibrahim told Bernama in an interview recently.

The latest addition to the lineup, the Petrosains DinoTrek 2 interactive exhibition featuring dinosaurs and other information on the prehistoric era, which was officially launched on 11 March 2009 in conjunction with Petrosains 10th anniversary, is currently the star attraction.

"DinoTrek 2 showcases a high-tech interactive exhibition, including some animatronics in the form of robotic dinosaurs with interactive features that encourages learning experiences in an engaging and entertaining manner.

"DinoTrek 2, which uses best practices a well as the latest science centre's research on effective learning approaches, was fully conceptualised, designed and developed by the Petrosains in-house team," said Tengku Nasariah.

Similarly, Petrosains school and community outreach programmes have managed to enrich the lives of a wide cross-section of the community.

SCHOOL PROGRAMMES Petrosains has developed various internal and community outreach programmes for school children and teachers, aimed to nurture and sustain interest in science and technology. "The Science Action Team and the Creative Science for Schools are designed to inculcate the culture of an inquiry-based approach to learning, while the Teachers Fellowship and Petrosains Teachers Workshop help teachers to welcome questions and apply innovative and interactive methods in the learning process in the classroom," Tengku Nasariah said.

Petrosains school programmes had contributed significantly to PETRONAS winning the prestigious Prime Minister's Corporate Social Responsibility (CSR) Award for Education for 2007. VOLUNTEER SCHEME

The Petrosains Volunteer Scheme, introduced in 1999, which is open to those from 17 to 65 years old, aims to promote the spirit of volunteerism at nurturing interest towards science and technology.

Volunteers are given basic training in science, teamwork and communication skills to boost their self-confidence.

"They get to be Petrosains ambassadors and gain positive experience that will put them in good stead while we get their dedicated labour.

"We are also delighted to have a couple of pensioners on board, who are dedicated and good at their task as volunteers," she added.

The Petrosains Volunteer Scheme won PETRONAS the 2008 Petroleum Economist Award for the Best Youth Education Programme.

The Petroleum Economist is an international magazine which recognises the excellence of those making significant contributions to the energy industry. COMMUNITY OUTREACH PROGRAMMES

At the Fifth Science Centre World Congress held in Toronto on 19 June 2008, science centre operators agreed that their activities should be extended to places and communities where such centres are not available.

Called The Toronto Declaration, it was signed by Tengku Nasariah as President of the Asia Pacific Network of Science and Technology Centres (ASPAC).

True to form, Petrosains has many community outreach programmes, which among others include the Petronas StreetSmart Travelling Exhibition, Petrosains PlaySmart and Sahabat Petrosains.

Petrosains StreetSmart conducted in collaboration with the Ministry of Education, the Road Safety Department, Ministry of Transport and the Malaysian Institute of Road Safety Research is an interactive exhibition road-show promoting road safety.

Since its inception in 2001, it has impacted over 900,000 children and parents from 300 schools throughout Malaysia.

"If we want to educate Malaysians on road safety, we should start them young. We want them to understand the science concepts behind road safety. Of course we target the parents too," Tengku Nasariah said.

In PlaySmart, Petrosains science facilitators visit schools (from preschool to secondary level) to conduct science based road-safety programs which include science shows, hands-on activities and quizzes.

Alternatively, schools can organise educational trips to PlaySmart centres in Langkawi, Johor Baharu and Penang; where students get to try the myriad of interactive exhibits and engage in fun and educational science-based activities.

Sahabat Petrosains is organised in collaboration with the Department of Orang Asli Affairs and the Education Ministry, to address the educational needs of the children of the Orang Asli in Peninsular Malaysia as well as indigenous communities of Sabah and Sarawak.

"We want to open up their minds to the fascinating science surrounding their everyday lives, especially in their natural environment," Tengku Nasariah said.

"The programme is carried out in two phases. First, we visit the community and conduct activities at their premises. Then we bring the children over for a two-night fun-filled camp-in at Petrosains," Tengku Nasariah added.

"From the feedback we received, the experience has actually made the children eager to attend school and learn more about science," Tengku Nasariah said. NURTURING ART APPRECIATION

In the fast-paced and highly stressed society of today, where technology and science appear to be always at the forefront, some might wonder about the place of art.

A good artist will, through a medium of his or her choice, choose a subject, colour, and texture to evoke and uncover feelings, some of which we were previously unaware of.

Art triggers emotions that are important as an intellectual stimulant. Art advances culture and civilisation by provoking thought, introspection and discussion.

It is with such realisation that Galeri PETRONAS was established in 1993.

Part of the philosophy behind Galeri PETRONAS is to nurture art appreciation by direct public engagement and to provide Malaysian and international artists with an international class venue to exhibit their works.

Apart from this, it is also meant to foster better relations among the various races in the country through the appreciation for various ethnic arts and culture.

In addition, Galeri PETRONAS is also the custodian of the PETRONAS Art Collection that comprises of 1,500 pieces of artworks worth RM8 million displayed in PETRONAS premises at various countries where the company operates.

The gallery was initially located at the Dayabumi Complex, where 34 art exhibitions were held from 1993 to 1998 before it was relocated to the present location at Level 3, Suria KLCC, where it subsequently went on to host another 88 art exhibitions.

These exhibitions facilitate to increase awareness and promote the appreciation of art and culture among Malaysians from all walks of life.

Talks, slideshows, dialogues, panel discussions, forums and demonstrations specifically related to the themes of the work on display are held in conjunction with an exhibition.

To date, the gallery has held 400 art appreciation programmes for varying age and interest group attracting about 1.4 million visitors altogether.

Apart from the exhibition space, Galeri PETRONAS has an Art Resource Centre with a collection of art books, journals and audio-visual material for public reference.

There is also a Galeri Shop where visitors can purchase art books and supplies, catalogues and a range of unique and affordable art merchandise related to the Galeri, its exhibitions and the PETRONAS Art Collection.

PROMOTING MALAYSIAN ART ABROAD

According to Galeri PETRONAS Director Hartini Abdullah, the gallery offers the public a variety of ways to engage, experience and enjoy contemporary art, both Malaysian and international, as well as the opportunity to expand and explore their creative inclination.

Galeri PETRONAS aims to provide international exposure to both artists and the public, while at the same time fostering cultural exchanges and learning opportunities on a global level.

Collaborations with international institutions and artists are an important feature in Galeri PETRONAS touring exhibition programmes targeted at raising the image and appreciation of Malaysian art and artists abroad.

Galeri PETRONAS has successfully hosted exhibitions and promoted local textile art and Malaysian art works in India, Vietnam, Australia, Japan and Sweden.

Through its various activities, Galeri PETRONAS has made a profound impact in international relations and cross-culture exchange, apart from art infrastructure development.

According to Hartini, the research and publication works of Galeri PETRONAS in documenting the Visual Art History of Malaysia has made a profound impression on the Malaysian art scene.

It is widely accepted among educators that humans are not passive recipients of knowledge but that we actively construct new knowledge based on our experiences.

The intangible reward of cultural and intellectual invigorations is impossible to quantify, but a visit to a science centre or an art gallery makes a measurable impact on most visitors.
(http://www.bernama.com/bernama/v5/newsfeatures.php?id=424387)