IslamiCity.com Apabila membincangkan sebarang aspek peradaban Islam, matlamat yang akhir dan dasar kreatifnya mestilah dilihat sebagai berlandaskan Al-Quran, kitab suci Islam. Budaya Islam sebenarnya “budaya Al-Quran” kerana takrif, struktur, matlamat dan kaedah untuk mencapai matlamat budaya Islam itu semuanya dihasilkan daripada seni penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. dalam abad ketujuh Masihi. Orang Islam tidaklah sekadar mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Perkara yang juga begitu mendesak dan memaksa adalah idea-idea Al-Quran tentang alam semula jadi, tentang manusia dan semua makhluk hidup yang lain, tentang pengetahuan, tentang institusi sosial, politik dan ekonomi yang diperlukan bagi mengendalikan masyarakat yang sihat. Pendeknya, semua ini meliputi setiap cabang pembelajaran dan aktiviti kehidupan manusia. Ini bermakna bahawa dalam Al-Quran yang terdiri daripada 114 surah, terdapat prinsip-prinsip asas bagi keseluruhan budaya dan peradaban. Tanpa wahyu tentang prinsip-prinsip asal itu, budaya tidak dapat dibangunkan. Tanpa wahyu itu juga, mungkin tidak akan ada agama Islam, negara Islam, falsafah Islam, undang-undang Islam, masyarakat Islam mahupun organisasi politik dan ekonomi Islam. Seni peradaban Islam perlu juga dilihat sebagai pernyataan estetik yang berasaskan Al-Quran. Aspek budaya Islam ini harus dilihat sebagai mempunyai sifat-sifat Al-Quran dari segi asas dan motivasi. Begitulah juga seni peradaban Islam haruslah dilihat sebagai ungkapan estetika yang sama bentuknya dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya kesenian Islam adalah kesenian Al-Quran. al-Faruqi. (1992). Atlas Budaya Islam.
QuranExplorer.com

Followers

Friday, 3 July 2009

Guru dan tanggungjawab profesional

Selain dari memiliki dan menguasai ilmu-ilmu yang melibatkan metodologi pengajaran dan pembelajaran, memiliki sifat didik atau mendidik, memupuk kesegaran peribadi dan sahsiah pelajar adalah menjadi keutamaan dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang guru yang berkesan dan profesional dalam tugasnya (Awang Had Salleh, 1998). Beliau juga menyatakan bahawa guru yang profesional ialah guru yang berilmu dalam bidangnya (menguasai pengetahuan isi kandungan kurikulum), guru yang mempunyai kemahiran, berketerampilan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (menguasai pengetahuan pedagogi), dan guru yang mempunyai sahsiah yang boleh menjadi contoh teladan dan ikutan kepada pelajarnya.

Secara khusus, dalam konteks guru Pendidikan Seni Visual, Awang Had Salleh (1998) juga menyatakan kewajaran yang perlu ada kepada guru tersebut ialah; (i) menghayati seni secara ikhlas dan mendalam, dan termaklum pula dalam hal-hal latar mengenai seni, (ii) bersikap seni dalam minda dan pemikiran mereka serta dalam keyakinan mereka, dan mereka tidak bersikap pura-pura mengenainya; tetapi memanifestasikan sikap seni mereka itu dalam perlakuan dan tingkah laku mereka, (iii) berkeupayaan mempergunakan setiap kemungkinan; sama ada di dalam dan di luar pengajaran, di dalam dan di luar bilik darjah atau bilik kuliah – untuk menarik perhatian pelajar dan membangkitkan kesedaran mengenai kehadiran sesuatu aspek seni dalam mana-mana suasana yang memungkinkan, dan (iv) mereka tidak boleh dan tidak wajar mengatakan bahawa pembinaan deria seni dalam jiwa murid atau pelajar mereka adalah di luar bidang tugas mereka sebagai guru mata pelajaran (bukan seni).

Peranan guru yang profesional akan turut berubah apabila berlakunya perubahan ilmu yang pesat, perubahan ekonomi dunia yang kompetitif, tuntutan masyarakat pasca perindustrian, perubahan dalam aspirasi negara, tuntutan globalisasi, cabaran-cabaran sosiopolitik, dan tuntutan ibu bapa atau masyarakat.

Cruickshank (1980) menyatakan kriteria guru yang baik adalah guru yang sentiasa memberi yang terbaik dan menunjukkan sifat yang terbaik menerusi keterampilan diri dan peribadi, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang ilmu dan amali, sentiasa mahu meningkatkan diri dan mendorong pelajar untuk berjaya. Bagi beliau ciri-ciri yang ada di dalam diri seseorang guru sama penting dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh individu untuk digelar sebagai guru yang baik.

Manakala Anderson (1989) dan Joyce et., al. (2004) pula ada menyatakan tentang beberapa aspek guru yang berkesan, iaitu (i) berusaha mencapai matlamat akademik dan sosialisasi, (ii) menguasai isi kandungan pelajaran yang disampaikan dengan mendalam, (iii) menyampaikan penerangan atau berkomunikasi dengan jelas, (iv) melatih pelajar untuk memproses maklumat berasaskan model-model tertentu, (v) membetulkan salah faham dalam kalangan pelajar, (vi) memperkembangkan pengalaman pelajar, dan (vii) membuat refleksi dan meningkatkan strategi serta kaedah terhadap pengajaran yang disampaikan.

Guru merupakan model atau contoh insan yang berbudi dan berakhlak tinggi serta merupakan paksi kepada sistem pendidikan. Guru-guru sewajarnya lebih bersifat mesra dan penyayang. Ini bermakna, peranan guru dalam merancang dan melaksanakan pengajaran berasaskan nilai-nilai yang baik adalah merupakan tugas utama dan sewajarnya berkaitan dengan masyarakatnya.

Michael (1983) juga ada menyatakan sebagai seorang guru yang bertanggungjawab melaksanakan dan merealisasikan misi dan objektif program yang melibatkan Seni Visual yang berfokus kepada pembelajaran dengan pelajar, maka personaliti guru turut menjadi sebahagian daripada pertimbangan dalam pelaksanaan dan kejayaan pengajaran.

Banyak kajian yang seumpamanya oleh Hart (1934); Witty (1947); Cogan (1958); Flanders (1960); Heil, Powell dan Fiefer (1960); Edmonston (1962); Spaulding (1963); dan Olson (1971) dalam Michael (1983) merumuskan kriteria guru yang mempunyai sikap dan sifat yang efektif boleh dijelaskan sebagai; (i) keupayaan untuk mengurus pengajaran dan menjadikan proses pengajaran sesuatu yang aktif dan suatu proses berterusan tanpa hujung, (ii) bersedia untuk mengkaji, bersikap terbuka, mengambil sesuatu yang tidak diketahui sebagai cabaran, bukan sesuatu yang menakutkan atau menyusahkan, (iii) sentiasa bersemangat dan memahami keperluan setiap pelajar dengan sabar, (iv) fleksibel, berkeupayaan untuk mengadaptasi apa jua situasi, (v) sentiasa memikirkan dan bertindak berdasarkan pandangan pelbagai perspektif, (vi) sensitif, sentiasa cuba meningkatkan tahap kepekaan pelajar, (vii) bersikap menghargai sesuatu, menunjukkannya dengan anggukan, komen dan senyuman, (viii) sentiasa mewujudkan suasana merangsang pelajar ke arah sesuatu yang lebih mencabar, (ix) peramah, baik hati dan penyayang tetapi dalam masa yang sama mempunyai ciri-ciri tegas dan teratur, (x) sentiasa mempunyai idea-idea baru dan sering menyoal pelajar dengan soalan yang mencabar minda (agar pelajar terus berfikir), (xi) berkemahiran dalam bidangnya, (xii) mempunyai pengetahuan yang luas dalam subjeknya dan bidang-bidang berkaitan serta sentiasa menunjukkan ciri-ciri kredibiliti, dan (xiii) adil dan fleksibel dalam melakukan penilaian.
(Disertasi Ph.D.)

Personaliti, keperluan dan motivasi

Berdasarkan kepada prinsip-prinsip humanistik atau kemanusiaan, pemahaman dalam konteks ini lebih menumpukan kepada perkembangan manusia yang sentiasa berkembang untuk menjadi individu yang baik. Individu yang sentiasa berkembang ke arah kebaikan dengan mengutamakan dan mengambil kira aspek personaliti secara menyeluruh. Ahli psikologi kemanusiaan seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow menekankan tentang perkembangan personaliti manusia ke arah kesempurnaan kendiri mempunyai hubungan yang erat sesama manusia dan dengan alam sekelilingnya.

Rogers (1961) melihat manusia sebagai insan murni yang sentiasa bergerak ke hadapan untuk mencapai kesempurnaan kendiri kejadian manusia. Beliau mementingkan perkembangan positif manusia kepada nilai yang baik, murni dan menyangkal pandangan yang menganggap manusia sebagai objek yang boleh dimanipulasikan. Maslow (1968) pula menyatakan bahawa manusia adalah sebagai insan yang baik, mulia dan mempunyai dorongan atau motivasi-motivasi kendiri untuk berkembang ke arah kesempurnaan kendiri.

Dengan adanya motivasi kendiri, manusia sanggup mengharungi dan melalui pelbagai rintangan untuk mencapai matlamat yang baik atau murni. Pencapaian atau perkembangan itu berlaku mengikut tahap-tahap tertentu berasaskan pengalaman atau peristiwa yang telah dilalui di masa lampau sama ada secara individu atau secara kelompok.

Manusia juga perlu kepada perhatian positif. Rogers (1961) menyatakan bahawa manusia perlu disayangi, disukai, disanjung, diterima dan dikasihani oleh orang lain. Maslow (1968) juga ada menyatakan, manusia sangat memerlukan keperluan asas untuk hidup seperti air, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Setelah keperluan itu tercapai, manusia berfikir tentang keselamatan untuk hidup, kestabilan, bermasyarakat dan memerlukan peraturan atau undang-undang untuk hidup. Ianya bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan hidup dan manusia tidak boleh hidup bersendirian. Ini bermaksud, manusia itu wajar bersosial. Melalui pengalaman yang diperoleh dalam bersosial, manusia perlu kepada kekuatan, kebolehan, kehendak, status dan sebagainya. Pencapaian keperluan itu membolehkan manusia untuk punya harga diri, berkebolehan, berguna dan berjasa kepada masyarakat.

Maslow (1968) juga menambah, dengan kesempurnaan yang ada, manusia menggunakan segala kebolehan yang ada untuk melakukan sesuatu yang berguna sebagaimana dirumuskan oleh Amir (1987), bahawa setiap manusia mempunyai kebolehan, keupayaan tertentu atau tersendiri. Justeru, usaha dan kebolehan manusia untuk mencapai kesempurnaan kendiri juga adalah berbeza. Namun demikian, ada beberapa keadaan yang berkeupayaan untuk membantu perkembangan manusia secara positif iaitu; (i) kejujuran, (ii) keikhlasan, (iii) kebenaran, (iv) penerimaan tanpa syarat, (v) perasaan ambil berat, dan (vi) pemahaman yang mendalam.
(Disertasi Ph.D.)

Pembelajaran dan kreativiti

Torrence (1977) dalam bukunya, Creativity in the Classroom menyatakan, untuk meningkatkan potensi kreatif pelajar menerusi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas atau studio, beliau mencadangkan agar proses pengajaran dan pembelajaran sewajarnya dilihat daripada tiga bahagian utama iaitu; (i) sebelum memulakan pengajaran pembelajaran, (ii) semasa sedang berlangsungnya pengajaran pembelajaran, dan (iii) selepas melaksanakan pengajaran pembelajaran.

Di bahagian sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, antara beberapa aspek yang perlu diberikan pertimbangan adalah melibatkan; (i) konfrontasi dengan kekaburan dan ketidakpastian, (ii) mewujudkan atau memuncakkan jangkaan, (iii) perkara yang biasa, dibuat aneh dan yang aneh dibuat biasa, (iv) melihat pada sesuatu daripada beberapa perkara yang berbeza, seperti psikologi, sosiologi, fizikal, dan pendapat emosional, (v) soalan-soalan yang provokatif untuk memunculkan atau menyediakan pemeriksaan maklumat dalam cara-cara yang baru, (vi) membuat ramalan daripada maklumat yang terhad dan dikehendaki, (vii) memberikan tugas-tugas secara berstruktur dan diberi tanda-tanda atau arah panduan, dan (viii) mengalu-alukan kelainan dan galakan untuk membawa langkah lain melebihi apa yang difahami.

Di bahagian dua pula, iaitu sepanjang berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran, beberapa aspek perlu dipastikan, antaranya; (i) peningkatan yang berterusan terhadap jangkaan, (ii) memberi galakan kreatif dan positif secara klinikal berasaskan kemahiran atau penerimaan had-had tertentu, (iii) kesedaran dan kebimbangan mengenai masalah yang memuncak, (iv) mencari unsur-unsur dan kemungkinan-kemungkinan yang hilang dan diperbaiki secara sistematik dan terancang, (v) pendampingan unsur-unsur yang tiada kaitan, (vi) perkara-perkara yang misteri dan membingungkan sewajarnya dijelajahi dan diperiksa, (vii) membuat ramalan-ramalan yang berterusan sebagai peningkatan data yang dikehendaki, (viii) membuat kejutan memuncak dan sengaja dilaksanakan, dan (viii) mendorong pelajar agar berimaginasi atau berfantasi, membuat pembayangan tentang kejadian-kejadian, peristiwa atau mengingat tempat-tempat tertentu berdasarkan pengalaman peribadi yang pernah dialami.

Manakala di bahagian tiga selepas melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, aspek-aspek yang perlu dilihat ialah; (i) menjelaskan kekaburan dan ketidakpastian, (ii) mendorong jawapan-jawapan yang positif, (iii) mendorong untuk membuat penerokaan melebihi daripada aspek yang dipelajari, (iv) menghuraikan beberapa elemen seni dan prinsip rekaan melalui lukisan atau gambar, drama, cerita-cerita imaginatif dan sebagainya, (v) mencari dan membuat rumusan yang hebat (lebih baik), (vi) mendorong kepada penerokaan, percubaan dan menguji idea, (vii) membuat unjuran masa dengan melihat ke hadapan, (viii) menghuraikan dan menjelaskan aspek yang sukar diterima akal, (ix) menggandakan hipotesis dan tanggapan, dan (x) membuat pengubahsuaian dan pengulangan dalam konsepsi terhadap maklumat yang diperlukan.

Michael (1983) dalam kajiannya ada menjelaskan, 71% seniman (artis) menegaskan dengan menghadiri pameran, melihat hasil karya seniman (artis) lain dan melibatkan diri dengan pameran boleh memberi rangsangan dan pengalaman yang diperlukan oleh pelajar. Pameran boleh dilakukan secara dalaman atau pelajar dibawa untuk lawatan ke galeri pameran seni. Lebih daripada 62% seniman (artis) ini bersetuju bahawa proses berfikir, merasa dan melihat (proses membuat pemerhatian dan apresiasi) adalah aspek-aspek penting dalam proses kreatif dan lebih penting daripada itu, pelajar perlu diajar mengalami atau merasai nilai dalaman (pembentukan sensitiviti atau kepekaan perasaan).

Dalam konteks penghasilan karya seni, penggunaan alat, bahan dan proses kerja perlu dilakukan dengan rasa seronok dan perkara-perkara ini sewajarnya boleh menjadi pendorong untuk melaksanakan kerja-kerja seni. Justeru guru perlu menyediakan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan bahan dan alatan secara lebih terancang untuk memastikannya mendapat pengalaman seni yang baik. Ini dibuktikan dengan 87% seniman (artis) menyatakan hubungan antara pengkarya dengan alat, bahan dan proses amat penting sebagai suatu motivasi.

Michael juga menyatakan, seramai 79% seniman (artis) bersetuju bahawa idea termasuk di dalamnya tentang bidang, topik, konsep, ilham dan media adalah mempunyai kepentingan yang sama. Justeru tidak adil jika sesuatu pengkaryaan atau penciptaan hanya mementingkan idea atau media secara tidak seimbang; gabungan kedua-duanya sangat penting. Guru perlu sedar bahawa idea boleh berkembang menerusi kajian, penerokaan dan eksperimen dengan media dan ianya perlu bergabung atau boleh disatukan.

Konsep pembelajaran seni secara terperinci menjelaskan keupayaan efektif semua deria dalam pembelajaran iaitu menggabungkan prinsip dan prosedur melihat secara teliti, memerhati dan mengkaji dengan menggunakan kepekaan deria, latih tubi dan pengulangan dalam aktiviti melakar atau melukis serta membentuk pembelajaran yang fleksibel iaitu boleh melalui pengubahsuaian yang berbeza-beza dan diubah-ubah bersesuaian dengan konteks dan keperluan pelajar.

Costa (1984) pula menyatakan, untuk meningkatkan strategi metakognitif dan kreativiti pelajar, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira, iaitu; (i) membuat pelan perancangan, (ii) menjana soalan-soalan yang berkaitan atau di luar jangkaan, (iii) membuat sesuatu pemilihan dengan berhati-hati, (iv) menilai kriteria secara berulang-ulang atau membuat semakan, (v) memberi ganjaran-ganjaran atau kredit, (vi) menolak kepercayaan dan salah tanggap ungkapan "saya tidak boleh", (vii) membuat refleksi terhadap idea-idea pelajar, (viii) melabelkan kelakuan atau sikap pelajar secara umum dan hindari melakukannya secara khusus, (ix) menjelaskan istilah-istilah tertentu kepada pelajar, (x) memahami peranan permainan dan simulasi, (xi) perlu membina dan menyimpan jurnal atau dokumen berkaitan, dan (xii) membuat peragaan atau persembahan kepada rakan-rakan yang berperanan sebagai pemerhati.

Manakala dalam konteks persekitaran pembelajaran pula, Costa turut menyatakan antara pertimbangan untuk menggalakkan dan meningkatkan kreativiti pelajar adalah aspek-aspek yang melibatkan; (i) komunikasi antara pelajar dengan guru, (ii) konsensus atau membuat persetujuan bersama, (iii) konsisten atau ketekalan dalam menentukan matlamat, (iv) kejelasan tentang objektif, tujuan dan hasil pembelajaran, (v) mementingkan kesepaduan ilmu yang disampaikan, (vi) membuat pertimbangan yang sewajarnya dalam setiap perkara, (vii) memikirkan tentang kepentingan masyarakat, (viii) menunjukkan komitmen dalam setiap aspek, (ix) kebimbangan yang positif seperti berusaha secara berterusan dengan memikirkan tentang faktor masa atau sebarang kekangan, (x) menjaga keselamatan dan keselesaan ruang, dan (xi) mewujudkan kerjasama antara satu dengan yang lain.

Glover dan Bruning (1987) dalam penulisannya telah membuat enam cadangan dalam tujuan meningkatkan kreativiti di persekitaran pembelajaran bilik darjah atau studio. Cadangan tersebut ialah; (i) perlu diwujudkan persekitaran yang luar biasa, sentiasa memiliki perbezaan atau kelainan terutamanya aspek-aspek penyoalan yang diutarakan kepada pelajar. Guru-guru juga tidak sewajarnya menolak sebarang soalan daripada pelajar walaupun soalan tersebut berada di luar konteks, (ii) cuba untuk memungkinkan dan mencari nilai-nilai positif kepada semua bentuk idea yang diutarakan atau dicadangkan oleh pelajar, (iii) membuat pengiraan mata atau point secara sistematik dan memberi ganjaran-ganjaran yang berbentuk kreatif kepada pelajar, (iv) menjangka dan mengharapkan sesuatu yang bersifat kreatif atau mempunyai nilai dan berkonsepkan kreativiti pelajar, (v) dalam tujuan memberikan pemarkahan, sewajarnya penilaian terhadap kreativiti diberikan keutamaan, dan (vi) melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada mana-mana model tingkah laku yang kreatif.

Sisk (1989) dalam kertas kerjanya yang bertajuk Creativity: Potential and Progress telah membincangkan dan menghuraikan empat tahap kritikal yang berkesinambungan dan berkaitan antara satu dengan yang lain dalam tujuan untuk meningkatkan potensi kreatif individu. Empat tahap tersebut ialah tahap (i) persediaan, (ii) pengeraman, (iii) pengilhaman, dan (iv) penentuan, yang dibina dan dijelaskan berasaskan kepada model klasik tentang proses kreatif oleh Graham Wallas yang dinyatakannya pada tahun 1926 dalam bukunya The Art of Thought.

Dalam kertas kerja tersebut, Sisk juga mencadangkan beberapa perkara yang boleh dicuba untuk meningkatkan kreativiti guru berasaskan kepada aspek-aspek yang kreatif menerusi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik-teknik yang digunakan dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajarannya. Beliau juga mencadangkan untuk meningkatkan potensi kreatif individu, terdapat beberapa perkara yang boleh dipraktikkan, antaranya ialah; (i) membaca untuk menyelesaikan masalah, (ii) menonton televisyen, video atau seumpamanya, (iii) mendengar muzik, (iv) berehat (atau tidur) dalam tempoh yang sekejap, (v) bermeditasi (membuat renungan mendalam), dan (vi) merenung atau melihat pada sesebuah objek atau benda dengan penuh kepekaan.

Shaughnessy (1991) dalam kajiannya yang bertajuk The Supportive Educational Environment for Creativity, telah menjelaskan tentang pemupukan potensi kreatif yang dapat dilakukan menerusi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Beliau mendapati bahawa faktor guru merupakan aspek yang sangat penting. Selain daripada memberi pengajaran pembelajaran berasaskan kepada kandungan kurikulum, penekanan adalah terhadap kelaziman-kelaziman tertentu dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran berterusan berdasarkan fakta-fakta dan kemahiran asas. Beliau juga menyatakan tentang peribadi seorang guru yang profesional, sewajarnya seorang yang kompeten dan mempunyai pengetahuan pedagogi di samping menguasai kemahiran dan pengetahuan isi kandungan dalam tujuan pembentukan, pembangunan dan peningkatan potensi kreatif pelajar.

Hamblen (1992) seorang profesor Pendidikan Seni, dalam kertas kerjanya bertajuk Research and Theories Supporting Art Instruction for Instrumental Outcomes, yang dibentangkan dalam Annual Conference of the American Educational Research Association ada menyatakan, guru-guru sangat percaya bahawa melalui pengajaran pembelajaran Pendidikan Seni boleh meningkatkan pemikiran kreatif pelajar, membentuk kesedaran kendiri dalam kalangan pelajar, bijak dalam membuat atau membentuk hubungan sosial, mempunyai tahap ketidakhadiran yang rendah, dan boleh meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam lain-lain subjek atau mata pelajaran.

Di peringkat awal kertas kerja ini, Hamblem membincangkan tentang kriteria-kriteria keperluan kognitif dan proses-proses yang berkaitan dalam pengajaran Seni Visual. Kesimpulan yang dapat dijelaskan daripada perbincangan itu ialah; (i) Pendidikan Seni menyediakan sebuah latar yang berkeupayaan untuk peningkatan tahap pengetahuan artistik, dan (ii) hubungan dalam pengetahuan artistik itu mestilah boleh dikaitkan dengan lain-lain subjek atau mata pelajaran yang terdapat di sekolah. Di bahagian kedua kertas kerja ini Hamblem menyatakan tentang dapatan-dapatan yang memperlihatkan bahawa Pendidikan Seni sangat berfaedah kepada perkembangan potensi peribadi pelajar di samping berkeupayaan untuk meningkatkan motivasi pelajar.

Dalam tujuan merangsang kreativiti pelajar, melalui latihan-latihan, aktiviti atau gerakkerja yang dilakukan, Gilbert (1998) ada menyatakan, menerusi buku lakaran/lukisan ataupun portfolio yang dihasilkan, ianya berkeupayaan memberi suatu konsep pembentukan pemikiran yang dapat digabungkan secara bersama-sama dengan persoalan bagaimana untuk mengetahui, memahami dan menterjemah bentuk-bentuk seni. Menerusi kajian-kajian teks dan visual, lakaran-lakaran yang dilakukan dalam portfolio, ia merupakan peringkat-peringkat yang dapat menggambarkan perkembangan pemikiran pelajar dalam usaha menterjemah bentuk-bentuk visual. Perkembangan pemikiran pelajar yang tergambar dalam portfolio berlaku secara bebas untuk memperkembangkan ideanya berdasarkan subjek atau objek yang dipilih atau mendasari sesuatu isu dan permasalahan.

Sebenarnya, merangsang kreativiti merupakan sebahagian daripada matlamat keseluruhan kurikulum dan menjadi prinsip dalam pengajaran. Kesungguhan dalam melaksana dan menjana kreativiti adalah inti pati prinsip dan falsafah yang tersirat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam memenuhi tujuan ini, Cropley dan Urban (2000) ada mencadangkan; (i) rangsang dan kekalkan situasi yang membenarkan pelajar bercakap, berfikir dan bekerja secara bebas tanpa tekanan dan ketakutan, (ii) cuba elakkan reaksi negatif atau penyingkiran idea dan soalan-soalan oleh pelajar, (iii) beri galakan dan dorongan untuk sentiasa bekerjasama, (iv) perlu adakan ruang untuk refleksi ke atas kerja-kerja yang dilakukan, (v) sentiasa memberi ruang kepada keseronokan dalam bekerja, (vi) galakan pelajar berinteraksi dengan subjek dan idea dalam bentuk soal jawab, (vii) dorong pelajar untuk menjelaskan tentang idea mereka, (viii) sediakan suasana yang menguji, mencabar, merangsang sehingga pelajar akan berfikir di luar kotak pemikiran, (ix) hindari penyelesaian masalah yang berulang atau sama, (x) bertindak sebagai pembimbing dan wujudkan soalan-soalan berbentuk konstruktif, dan (xi) elakkan soalan yang tertutup dan jawapan ‘ya atau tidak’.

Selain daripada kenyataan-kenyataan yang dinyatakan di atas, Pendidikan Seni Visual juga sangat ideal untuk menangani pelajar-pelajar yang bermasalah pembelajaran atau seumpamanya. Sebagai contoh, sebuah kajian yang dijalankan oleh Pergjini (1999), The Visual Arts as a Therapeutic Process for Young Children. Kajian ini berasaskan kepada aktiviti-aktiviti dalam Pendidikan Seni dan telah menjelaskan bahawa asas kepada keupayaan dalam melaksanakan proses kreatif itu ialah; (i) pengalaman: berdasarkan kepada pengalaman melihat imej daripada sumber yang lain, contohnya seperti buku-buku bergambar, (ii) ekspresi: sesebuah pengalaman yang dapat mencetuskan sesuatu kepada hasil lukisan atau bentuk-bentuk seni yang dilakukan selanjutnya, dan (iii) komunikasi: keupayaan pelajar untuk menjelaskan dan menerangkan secara verbal tentang imej atau bentuk-bentuk karya yang dihasilkan. Aspek penting dalam kajian ini membentuk motivasi dan keyakinan pelajar terhadap perkara-perkara yang dilakukan. Menerusi pengalaman melihat dan meluahkan sesuatu secara visual tentang sesuatu yang difikirkan dan membuat penjelasan sama ada membuat apresiasi atau kritikan tentang sesebuah karya, secara langsung dengan tanpa rasa terpaksa atau tertekan pelajar telah melalui suatu proses yang menanamkan keyakinan dalam diri mereka berasaskan keupayaan-keupayaan yang ada. Guru sebagai pembimbing hendaklah bersikap membantu dan menggalakkan pelajar untuk terus menyatakan sesuatu yang mereka fahami. Guru sewajarnya jangan sesekali menyekat atau merendah-rendahkan apa yang diketahui oleh pelajarnya.

Wiskirchen (1994) dalam kajiannya yang mengintegrasikan antara Seni Visual dengan ko kurikulum dalam kalangan pelajar telah mendapati bahawa guru-guru dan pelajar kurang memahami tentang proses kreatif yang berlaku dengan penglibatan kemahiran dalam menghubungkaitkan antara kurikulum Seni Visual dengan ko kurikulum. Walau bagaimanapun melalui kajian ini, beliau mendapati bahawa pelajar menampakkan pemahaman kepada beberapa subjek yang diajar tetapi masih belum berkeupayaan dan tidak berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks bilik darjah dan studio seni.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Bailey, Jones dan McGown (1995), mereka telah menyatakan tentang kepentingan dan peranan imej visual atau imej grafik dalam teks menerusi kajian yang dilakukannya. Asas kepada kajian yang dilakukan oleh mereka adalah berpunca daripada mengenal pasti permasalahan yang dilalui oleh guru-guru untuk menjelaskan sesuatu makna atau konsep daripada sebuah buku teks yang semata-mata dipenuhi dengan tulisan atau huruf-huruf sahaja tanpa gambar atau seumpamanya. Kajiannya yang dilakukan ke atas 25 orang pelajar telah mendapati bahawa semua pelajar terlibat dengan mempersembahkan imej visual melalui tugasan-tugasan mereka terutamanya sewaktu sumbang saran dan pembentangan.

Melalui temu bual dalam kajian yang dilakukan itu juga, mereka mendapati bahawa pelajar lebih berasa mudah untuk berfikir dan memperkembangkan tentang sesuatu idea dengan melibatkan imej-imej visual yang berkaitan dengan isu yang dikaji oleh pelajar. Peranan imej visual tersebut menjadi lebih berkesan jika pelajar mempunyai kemahiran yang kreatif dalam mempersembahkan imej visual berserta kemahiran dalam menggunakan teknologi komputer. Kesimpulan yang boleh dinyatakan kepada kajian mereka itu menunjukkan pentingnya seseorang guru mempunyai kemahiran untuk menjelaskan sesuatu konsep menerusi sekeping gambar atau sebarang imej visual yang berkaitan, berbanding dengan penjelasan ayat dan perkataan yang sering kali mengakibatkan kebosanan pelajar.

Hamza dan Nash (1996) telah melakukan sebuah kajian dengan tujuan untuk membina dan menyediakan persekitaran pembelajaran yang berkeupayaan membentuk pemikiran kreatif dan mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah serta membuat keputusan. Kajian tersebut dilakukan kepada seramai 113 orang pelajar secara temu bual separa struktur. Dapatan daripada kajian itu menjelaskan bahawa terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan terbentuknya fikiran kreatif pelajar dalam menyelesaikan masalah adalah didasari oleh personaliti dan sikap guru, pengurusan kelas atau studio, latar belakang pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi yang berlaku dalam kalangan pelajar dengan guru, dan sikap pelajar di samping peranan guru dalam melaksanakan pendekatan dan kaedah-kaedah yang digunakan sewaktu menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Sewaktu menyampaikan pengajaran dan pembelajaran juga, terdapat berbagai-bagai pendekatan dan kaedah yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk memperkayakan pengetahuan pelajar menerusi pelbagai kemahiran dan keupayaan pelajar. Pendekatan dan kaedah yang digunakan oleh guru adalah bertujuan membentuk pemahaman pelajar terhadap makna-makna dan konsep-konsep tertentu.

Stephen (1996) telah mencadangkan dalam kajiannya tentang kepentingan mempunyai pengetahuan tentang komputer dalam Pendidikan Seni Visual. Pengetahuan dan kemahiran dalam Pendidikan Seni Visual dapat dikembangkan melalui aktiviti-aktiviti pengayaan berasaskan kepada beberapa kategori yang melibatkan bahan visual. Bahan-bahan visual tersebut boleh dibina dengan bantuan penggunaan komputer. Dengan menggunakan bahan-bahan visual tersebut pelajar dengan mudah akan menerima proses pembentukan makna atau konsep menerusi aktiviti yang dilakukan. Pelajar berkeupayaan untuk membina makna berdasarkan bahan-bahan yang dilihat, dirasai dan dipelajari terutamanya dalam penghasilan karya-karya seni.

Selain daripada itu, beliau juga menjelaskan tentang kepentingan sesi apresiasi karya dalam setiap aktiviti menerusi bidang-bidang yang khusus dalam seni visual. Beliau juga mencadangkan untuk mengekalkan keupayaan dan pengetahuan dalam Pendidikan Seni Visual ialah; (i) keupayaan dan konsisten guru untuk mendedahkan pengalaman perasaan, membuat persepsi, dan mempunyai idea atau konsep yang luas tentang Pendidikan Seni Visual, (ii) mempunyai kesedaran tentang kehebatan dan kepentingan Pendidikan Seni Visual, (iii) penguasaan dalam menggunakan peralatan dan media pengajaran, dan (iv) berkemahiran untuk membentuk dan merancang aktiviti atau gerakkerja secara sistematik tentang kandungan pengajaran berasaskan perancangan harian.

Jongeward (1997) dalam kajiannya yang dilaksanakan berdasarkan kepada sebuah projek bertajuk Design: Focus on Creative Process yang dijalankan selama 10 minggu telah mendapati bahawa proses yang berlaku dalam projeknya dapat memberi banyak faedah berasaskan kepada; (i) pembuktian integrasi seniman sebagai penyelidik dengan projek yang dilaksanakan, (ii) membentuk kesepaduan antara projek yang dilakukan dengan kajian utama, (iii) menampakkan kemesraan antara penyelidik dengan peserta-peserta dalam projeknya, (iv) menampakkan keserasian antara projek dengan analisa data yang dilakukan, dan (v) menampakkan keserasian antara projek dengan peserta kajian. Kajian yang dijalankan oleh Jongeward merupakan satu contoh bagaimana pendekatan artistik dilaksanakan dalam sesebuah projek berasaskan penyelidikan. Projek-projek yang dilakukan oleh seseorang guru adalah bertujuan untuk mencungkil bakat pelajar. Tahap-tahap perkembangan yang berlaku dalam sesebuah projek berkeupayaan untuk mengesan atau mengenal pasti kreativiti yang berlaku atau yang dapat dilihat melalui projek atau tugasan yang diberikan.

Annarella (2000) dalam kajiannya bertajuk Making Creativity and Imagination Part of the Curriculum, beliau menyatakan bahawa mencungkil bakat kreatif pelajar merupakan matlamat yang utama dan realistik kepada guru. Menurut beliau, pengajaran kreatif adalah melibatkan; (i) memastikan sentiasa berlakunya pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar, (ii) menggunakan pendekatan tematik dalam menjelaskan isi kandungan pelajaran, (iii) sentiasa melakukan usaha kepada peningkatan motivasi, (iv) menggunakan proses pembelajaran koperatif dan kolaboratif, dan (v) sentiasa menggunakan dan menggalakkan aktiviti-aktiviti seni yang kreatif.

Stone (2001) ada menyatakan, seorang guru yang baik mestilah seseorang yang sentiasa memastikan pelajarnya mempunyai daya cipta yang berterusan. Guru juga perlu sentiasa mencari cara-cara atau kaedah baru untuk mengajar, sentiasa mempunyai sumber inspirasi baru, melibatkan borang-borang tertentu untuk merekodkan dan melaksanakan pemantauan setiap tugasan, perkembangan pelajarnya dan sentiasa menggalakkan atau memberi motivasi kepada pelajarnya dalam perkara yang berkaitan dengan kemajuan atau kejayaan.

Beliau juga mencadangkan kepada guru untuk merancang tentang sesuatu pelaksanaan pengajaran atau dalam usaha membentuk sesuatu pemahaman berdasarkan kepada konsep-konsep tertentu. Perkara penting bagi guru adalah bermatlamatkan membentuk ingatan di dalam pemikiran pelajar. Menurut beliau lagi, guru juga sewajarnya berusaha memastikan pelajarnya berada dalam situasi yang memuaskan, sentiasa berusaha untuk melebarkan pengetahuan dan kemahiran, menyedarkan pelajar kepada nilai-nilai kepekaan terhadap persekitaran, berdaya cipta, dan melaksanakan sesuatu dengan penuh minat dan ianya berlangsung dalam suasana yang gembira atau sentiasa menjadikan pengajaran dan pembelajaran dalam persekitaran yang ceria untuk merangsang motivasi pelajar.

Reid dan Petocz (2004) dalam penulisannya bertajuk Learning Domains and the Process of Creativity, melihat kreativiti daripada pelbagai arah dan daripada pelbagai disiplin yang berbeza. Mereka menyatakan, dalam disiplin pendidikan - kreativiti dilihat sebagai sesuatu yang inovatif; dalam disiplin perniagaan - kreativiti dilihat sebagai keusahawanan; dalam disiplin matematik - kreativiti dilihat sebagai penyelesaian masalah; dalam disiplin muzik - kreativiti dilihat sebagai peningkatan tentang sesuatu keupayaan atau kebolehan dengan menyediakan peluang dalam ruang yang selesa. Jelasnya, mereka menyimpulkan, menerusi kepelbagaian disiplin itu lahirlah pelbagai produk atau karya seni yang boleh diukur atau dipastikan kreativitinya mengikut kepakaran tertentu dalam sesuatu bidang, berasaskan kepada peraturan-peraturan, pendekatan, dan konsep-konsep tertentu yang berkaitan dengan pengertian kreativiti.
(Disertasi Ph.D.)

Statement of teaching philosophy

Pamela Geiger Stephens, Phd

For any subject taught…, we might ask [is it] worth an adult’s knowing, and whether having known it as a child makes a person a better adult.
Jerome Bruner, 1960. The Process of Education

Photo by Bob Stephens
Photo manipulation by Jim McNeill

Bruner’s statement is essential to my philosophy of teaching in and through the visual arts. Regardless of when or where a subject is taught--whether to children in primary schools or adults in graduate programs--the eventual value of any subject lies in how that subject affects understanding and life-long learning.

It is my conviction that the visual arts and visual arts education are subjects worth knowing. For this fundamental reason, my mission in education is to provide meaningful teaching in and through the visual arts while making connections to various areas of learning and real life experiences. This is accomplished by approaching the visual arts as a hub for all learning. Finding meaning in artworks
throughout history and from diverse traditions affords broad learning opportunities for students from varying social, economic, and cultural backgrounds.

All students under my direction are provided a non-critical learning environment; a learning environment that values cultural and social differences, recognizes divergent learning styles, and encourages deep thinking and better cognition. This type of learning environment requires interactive participation between my students and me. It is not a situation that relies upon regurgitation of textbook knowledge and skills; rather, it is a situation that makes students responsible for individual learning and personal demonstrations of competence. It is a learning situation that empowers students in their own cognitive development.

In practical terms, my teaching approach is one of modeling, coaching, and self-reflection. It is impossible for me to have all the answers and to be everything to every student. When students witness an instructor searching for answers along with them, their own learning processes are validated. This tandem learning environment creates (in my opinion) a healthy classroom that encourages students to be risk-taking team players rather than passive bystanders of their own education.

My classroom suggests that gaps in knowledge are opportunities for learning; that contradictions are a part of our information society; that collaboration stimulates new ways of seeing and knowing; and re-thinking of ideas or understandings are a part of continued growth.
(http://www.artresourcesforteachers.com/Philosophy.html)

Student of art teacher

EDUCATION: Art Makes a Permanent Impression

June 30, 2009
BERLIN — The Stephen Decatur High School Arts in Education program is permanently on display. All you have to do is walk in the main front entrance or the main back entrance of SDHS and look up. What you will see is a series of stained glass windows created by the students of art teacher, Cynthia Pilchard and visiting stained glass artist, Lucinda Shaw.

Through the Arts in Education program, students created individual designs that became a complete panorama. From the process, students learned how to create and cut a glass design, how to copper foil, solder, putty, apply a patina finish and install windows. Additionally, they learned the values of setting goals, team work, problem solving, craftsmanship and pride.

The Arts in Education program is seeking funding to complete the last four windows during the 2009-2010 school year. If you are interested in supporting this project, contact Pilchard at 410-641-2171 or pilchardsdhs@yahoo.com or SDHS Principal Lou Taylor at 41-641-2171.
(http://www.delmarvanow.com/article/20090630/NEWS01/90630010/1002/EDUCATION--Art-Makes-a-Permanent-Impression)

DBAE

A third, widespread theory of arts education programming can be found in Discipline-Based Art Education, or DBAE. DBAE is an approach to arts education developed and formalized in the early 1980s by the Getty Center for Arts Education (later known as the Getty Education Institute), a division of the J. Paul Getty Trust, which is a private foundation dedicated to the visual arts and the humanities. DBAE is not an original theory, but rather a conceptual framework which incorporates elements from many other educational theories (such as VTS).

DBAE seeks to impart a well-rounded view of art by studying any given work or type of work using four different disciplines, tailored to specific ages and grade levels:
1. Art Production – Students learn skills and techniques in order to produce personal, original artwork.
2. Art History – Students study the artistic accomplishments of the past and present as motivation, examples of style or technique, and as discussion topics, especially in relation to cultural, political, social, religious, and economic events and movements.
3. Art Criticism – Students describe, interpret, evaluate, theorize and judge the properties and qualities of the visual form, for the purpose of understanding and appreciating works of art and understanding the roles of art in society.
4. Aesthetics – Students consider the nature, meaning, impact and value of art, are encouraged to formulate reflective, “educated” opinions and judgments about specific works of art, and examine criteria for evaluating works of art.(1)

DBAE was originally developed for use with the visual arts and then evolved to encompass the study of multiple fields – dance, drama, and music. It may also be used in multiple settings, including higher education, lifelong learning centers and art museums, although it is most commonly applied to the visual arts in a classroom setting.(2)

Like both Visual Thinking Strategies and the New Museum model, Discipline-Based Art Education is a form of inquiry-based training; the focus is on the students and their interests, judgment, reasoning and critical-thinking skills. Open-ended inquiry, group discussions and problem-solving also play significant roles in the curriculum, and classroom teachers are viewed as important collaborators in the process (although they also disseminate information and provide direction, as necessary).(3)

DBAE differs from either of the two models previously discussed in that it tends to have broader educational goals and more structured and directed curricula. The intention of the Getty Institute is to broaden the content and strengthen the requirements of arts education within the school system.(4)

The use of all four disciplines was developed as a reaction to the idea that art in schools has traditionally been taught exclusively through production, which (because of differing levels of interest, talent and success) has limited effectiveness.(5)

This comprehensive, more integrated approach to arts education lends itself well to the further incorporation of other disciplines. For example, learning about art by studying its history is akin to studying certain historical or social periods through examination of the artworks they produced. In practice, DBAE tends to stray from purely artistic or aesthetic goals and becomes more of a general education technique.

The DBAE curricular structure has far-reaching objectives. In addition to exploring and understanding the story, aesthetic and technique of a specific work, it contextualizes the work and the artist in historical periods, influences and artistic movements. (In this sense, DBAE is teaching to what Housen and the Visual Understanding in Education group would designate a Stage III or IV viewer. DBAE also includes art production and art history as necessary – even primary – parts of the curriculum, whereas VTS and the New Museum model are concerned chiefly with the aesthetic response.

While DBAE does not prescribe a specific curriculum, it does call for the development or use of a specific, written curriculum plan. While these plans may differ in terms of emphasis, detail, artworks, and activities, they share five basic beliefs:
• A long-range plan and written lessons ensure that curricular activities are specific, well understood, and coordinated with other grades.
• Sequential organization allows skills and concepts to build on one another through regular, systematic, ongoing instruction.
• Engagement with works of art by mature artists from many cultures is central to the organization of curricula.
• Content is balanced among the four art disciplines (production, history, criticism and aesthetics) to promote engagement from multiple perspectives.
• Developmentally suitable and age-appropriate learning activities maximize student learning.(6)

The plans called for by DBAE are, by definition, flexible and adaptable to specific student needs, cultures and proclivities. They also require fairly broad-based district administrative support in order to ensure availability of resources and curricular continuity.(7)

In striving to be as flexible and comprehensive as possible, DBAE curricula also tend to differ from other arts education models in a crucial way: often, art is used as an instrument to teach other subjects, rather than as an end in and of itself.

One curriculum plan, for example, suggests studying popular music from the 1930s, the work of the Ashcan artists and the stage version of The Grapes of Wrath as a method of learning about the Great Depression.(8)

Aesthetic development is not a primary goal, but rather, a secondary byproduct, acquired while seeking to increase higher order critical thinking skills, reasoning and creativity.

The benefit to DBAE’s instrumental approach is that the arts are more readily incorporated into all areas of classroom learning. Many types of art may be applied to the study of a variety of academic subjects. The intention is for students to understand the interrelationships of all subjects and disciplines, artistic and academic. So, while the study of art may not be the exclusive focus with DBAE, as it is with VTS or the New Museum model, it is arguably more widespread and better integrated into the classroom.

DBAE also includes evaluation of student achievement as an integral part of the program and essential in determining effectiveness. But, given the inherent difficulty of measuring performance in art disciplines, no widely published or canonical techniques for doing so have been developed yet.(9)

DBAE does not specify the form evaluation should take. Since arts educators are generally resistant to standardized testing, more qualitative, subjective measures are often used. For example, some educators may evaluate performance and development on the basis of student portfolios, which comprise a body of work in all four disciplines. Evaluation will continue to be a particular challenge for DBAE and other arts education methodologies, until a comprehensive system of assessment is adopted.

Despite the fact that Discipline-Based Art Education is as well-known and widely used as any of the theories discussed in this chapter, at present, DBAE’s future is uncertain. The Getty Education Institute was a major supporter of the use and development of this approach via the Regional Institute Grant (RIG) program, which financed regional institutes across the country to spearhead DBAE’s advancement.

Over the course of ten years, thousands of teachers and administrators in 217 school districts were trained in DBAE. In late 1997, however, the Getty Trust underwent a major change in focus and leadership, and soon afterward, the Getty Education Institute was closed. The RIG program no longer funds DBAE institutes, and the Getty is no longer directly involved in the dissemination and promotion of DBAE.(10)

……………………

1 Stephen Mark Dobbs. Learning in and through Art: A Guide to Discipline-Based Art Education. (Los Angeles: The J. Paul Getty Trust, 1998), 3-4.
2 Ibid, Preface.
3 Alabama Institute for Education in the Arts, 27 April 2004
4 Sandra Hildreth, Art Methods Curriculum, 27 April 2004 www.northnet.org/hildreth/dbae.htm
5 Sandra Hildreth, Art Methods Curriculum, 27 April 2004
6 Stephen Mark Dobbs. The DBAE Handbook: An Overview of Discipline-Based Art Education. (Santa Monica: The J. Paul Getty Trust, 1992), 23-24.
7 ibid, 24-25.
8 Alabama Institute for Education in the Arts, 27 April 2004: www.artseducation.org/dbae.html
9 Stephen Mark Dobbs. Learning in and through Art: A Guide to Discipline-Based Art Education. (Los Angeles: The J. Paul Getty Trust, 1998), 73-75.
10 National Art Education Consortium, Transforming Education Through the Arts Challenge: Final Project Report. (Columbus, Ohio), 17-18.
(http://aco.artsnet.org/)

Kepada roskang...

MENTERJEMAH SUARA DAN WARNA
(kepada Roskang)

Aku memilih sepi untuk menangkap desis
Dan mengasingkannya dari sekawan riuh,
Sejak lama ruang ini dipenuhi getar
Payah menebak hakikat makna
Dalam tingkahan suara-suara.

Aku memilih merah untuk menatap wajah
Tergambar mawar dan darah,
Aliran waktu menjauh jarak hidup
Payah mencari cebisan putih
Antara silangan warna-warna.

Selintas desis cepat menyatu ke pusar riuh
Menggemakan suara
Setitis putih tetap ada di liris warna
Menjelmakan rupa.

Inginku lalu patah pada menterjemah
Suara dan warna, keduanya
Telah berdiri menanda kewujudan
Meski fana kutemui jua
Suara dan warna seperti adanya.


MOHD. ADZLAN SULONG
Galeri Yayasan Seni Selangor
Shah Alam
Julai, 1991

Defining abstract art


The term "abstract art" is like the term "modern music" in the sense that it is a very broad umbrella sheltering a wide variety of art. But like "abstract math," the general sense of the term is that it is the opposite of the concrete, or "realism." At one end of the continuum is a painting of a violin so perfectly rendered that we feel we could reach into the frame, pick up the instrument, and play it. At the other end is a canvas painted pure white or black all over. There is nothing in it to reach in and touch.

A simple, common definition of "abstract art" is "not realistic." Yet many artists who call their work abstract, actually do have a subject in mind when they paint. They take a figure or landscape and simplify it, exaggerate it, or stylize it in some way. They are not trying to imitate nature, but to use nature as a starting off point. Color, line, and form are more important to them than the details of the actual subject matter. They want to give a sense or feel for the subject rather than an exact replication.

Historically, the term "abstract" has been associated with a variety of art movements. The cubism of Picasso, Braque and Cezanne was a geometrical abstraction. In the United States , a group also known as the New York school of action painters were defined by critics as "abstract expressionists." Yet the individuals in this group varied greatly in their approaches. Jackson Pollock did overall drip paintings. Mark Rothko painted shimmering color field canvases based on a simple square pattern. Willem de Kooning did not abandon subject matter like the others, but abstracted the female figure in much of his work.Art that has no intentional beginnings in any subject matter is sometimes referred to as "non-objective," or "non-representational." A related term is "minimalism," or the tendency to take as much away from the painterly surface of the canvas as possible. A white square painted on a white background is an example of minimalism. The end result is not so much the point as the daring it took to get there.

"Modern art" is another term commonly used to refer to abstract art, though originally this term was used to differentiate the experimenters of the twentieth century from the traditional European painters and sculptors. Thus, "modern art" began over seventy years ago, and is no longer new. Many movements in art have come and gone since then. For example, "pop art" incorporates popular culture such as comics and movie stars. Well-known artists of this genre include Andy Warhol, who painted Cambell's soup cans and portraits of Marilyn Monroe; and Jasper Johns, who did a series of flag paintings.

"Contemporary art" is another one of those terms that covers a wide variety of art. The best definition of "contemporary" is the work of any living artist, though the term has also been used to mean art that you would hang in a contemporary home. This sense of contemporary is more like the term "modern," in that it means the opposite of "traditional." Thus, "contemporary art" is also sometimes used to mean "abstract art."

Another way to define the term "abstract art" is to enter it as a search term on Google or Yahoo and look at the results. There will be millions of them, proving that the term is used today to cover a vast amount of art. I use the term "abstract art" to define my own painting because I know that people who love my art tend to define it this way. They often find me by entering the term on Google. Others use the term "modern art" or "contemporary art" to find me.So where does that leave us in our definition of abstract art? Like most definitions of art movements, the answer is complex. We can look at it historically from an art critic's perspective, or use it as the general public would, to mean something other than traditional realistic representation.
(http://www.artbylt.com/defining-abstract-art.htm)

Kajian telah tamat...keputusan belum buat...

Khairy: Jangan jadikan pelajar bahan ujian PPSMI
Jun 23, 09 4:27pm

Pemuda Umno tidak mahu para pelajar dijadikan bahan ujian dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) yang menurutnya, jelas mempunyai pelbagai kelemahan yang ketara.

"Sekiranya Kerajaan yakin dengan beberapa kajian yang telah dibuat, maka buatlah keputusan demi kebaikan masa depan anak bangsa kita," kata Ketuanya, Khairy Jamaluddin dalam blognya hari ini.

Sehubungan itu, katanya, pergerakan itu menyambut baik kenyataan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga menteri pelajaran bahawa keputusan akhir mengenai dasar ini akan diumumkan awal bulan depan.

Khairy yang juga ahli Parlimen Rembau berkata, Muhyiddin juga mengakui bahawa setakat ini, pencapaian dasar tersebut - yang dimulakan sejak 2003 - adalah nominal yakni tidak memberi impak yang besar dalam penguasaan bahasa Inggeris mahupun pencapaian Sains dan Matematik.

Katanya, pandangan menteri pelajaran itu selari dengan beberapa kajian sebelum ini, termasuklah kajian Permuafakatan Badan Ilmiah Nasional (PEMBINA) dengan kerjasama lapan institusi pengajian tinggi tempatan Februari lalu mengenai tahap kompetensi guru dalam PPSMI serta implikasinya terhadap pembangunan modal insan.

Kajian itu, katanya, berasaskan sampel dari 553 orang guru dan 15,089 pelajar dari kawasan bandar dan luar bandar, termasuk Sekolah Kebangsaan Orang Asli.

PPSMI rugikan murid

"Dari aspek keupayaan perlaksanaan dasar, kajian itu mendapati ramai lagi guru yang belum layak mengajar subjek Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di mana 39.3 peratus guru (74) sekolah rendah dan 25.3 peratus guru (93) sekolah menengah gagal dalam Penilaian Tahap Profisiensi Bahasa Inggeris.

Menurut Khairy lagi, dari segi status pelaksanaan PPSMI dan sumbangannya terhadap peningkatan penguasaan dan pencapaian Bahasa Inggeris murid-murid pula, PEMBINA mendapati:

Sekolah rendah: Sumbangan dan korelasinya adalah rendah bagi mata pelajaran Sains, iaitu ia hanya berjaya menyumbang meningkatkan bahasa Inggeris sebanyak 0.7 peratus sahaja. Sementara bagi Matematik, tiada sumbangan terhadap peningkatan bahasa Inggeris.

Sekolah Menengah Aliran Sastera: Bagi mata pelajaran Sains dan Matematik sumbangan dan korelasinya rendah. Di mana bagi Matematik hanya berjaya menyumbang peningkatan bahasa Inggeris sebanyak 1.0 peratus dan 0.6 peratus bagi Sains.

Sekolah Menengah Aliran Sains: Hanya dua mata pelajaran sahaja yang menunjukkan ada korelasi dan sumbangan rendah, iaitu Kimia 2 dan Matematik Tambahan. Di mana, jumlah kedua-dua mata pelajaran ini hanya menyumbangkan sebanyak 0.9 peratus, iaitu 0.6 peratus bagi Kimia 2 dan 0.3 peratus bagi Matematik Tambahan.

Menurut Khairy, kajian PEMBINA juga mendapati pelaksanaan PPSMI menyebabkan kerugian berganda kepada murid-murid, terutama kepada kira-kira 75 peratus murid yang tergolong dalam kategori sederhana dan lemah di dalam ketiga-tiga mata pelajaran, iaitu Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.

Kelayakan masuk Universiti

"Ini dibuktikan dengan analisa sampel terhadap keputusan peperiksaan yang diambil ke atas 5,590 murid tahun 5, kohort 2 (2004) dari 56 SK seluruh negara, menunjukkan pencapaian mereka semakin merosot, malah ada yang dengan drastik merudum apabila mereka naik ke tahun yang lebih tinggi, iaitu di Tahun 2 (2005), Tahun 3 (2006), Tahun 4 (2007), Tahun 5 (2008) dan dijangkakan berterusan di Tahun 6 (2009)," katanya.

Menurutnya, Pemuda Umno juga juga bersetuju dengan penjelasan Muhyiddin bahawa pendekatan terbaik bagi penguasaan bahasa adalah dengan menambahbaik pengajaran dan pembelajaran bahasa tersebut.

"Oleh itu, Pemuda Umno menyokong penuh syarat wajib lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM, dengan syarat adanya tenaga pengajar terlatih dan berkelayakan bagi bahasa tersebut yang cukup bagi memenuhi keperluan pelajar.

"Kesungguhan ini juga diterjemahkan dengan saranan Pemuda Umno agar kerajaan menetapkan tahap pencapaian minimum dalam ujian MUET (Malaysian University English Test) bagi kelayakan masuk ke universiti tempatan bagi meningkatkan usaha pelajar meningkatkan lagi penguasaan bahasa Inggeris mereka," katanya.

Bagi Pemuda Umno, tegas Khairy, pendekatan dan preskripsi polisi yang sesuai dengan masalah dan cabaran amatlah penting, terutama apabila ia menyentuh aspek pendidikan, yang memberi kesan dan impak besar kepada para pelajar.

Sesungguhnya, keputusan dan pertimbangan analisis untung-rugi halatuju PPSMI haruslah ditangani dengan objektif dan menyeluruh kerana ia bukannya untuk mengukir nostalgia lampau tetapi untuk membentuk halatuju dan masa depan modal insan negara.
(Malaysiakini).

Mana lagi cikgu lelaki?

June 10, 2009 22:27 PM

Worrying Lack Of Male Teachers And Mandarin Teachers

KUALA LUMPUR, June 10 (Bernama) -- The Sultan Idris University of Education (UPSI) Wednesday expressed its concern over the lack of non-Malay teachers as well as male teachers in the country.

Its vice-chancellor Datuk Dr Aminah Ayob said among the university's 4,800 undergraduates, only 20 per cent were non-Malays and 23 per cent, males.

"We failed to recognise the reasons for this situation. But it may be due to the different interests and inclinations between the races.

"In our university, our non-Malay students mostly take up certain courses like business, economics, science and technology," she said when chairing a dialogue session between UPSI and the media, here, today.

The lack of male undergraduates is also ironic as UPSI, formerly known as the Sultan Idris Teachers College, used to take in only male students before it opened its doors to female students in 1976.

Aminah is also worried over the lack of teachers to teach Mandarin in the future.

"We need more candidates to apply for this programme, which is not only open to the Chinese but also to the other races who can speak and write in the language.

"Maybe we can have a dialogue with non-governmental organisations or Mandarin language activists to understand the situation and solve the problem," she said.

UPSI, which trains teachers to teach at the secondary school level, recently offered a Mandarin programme but so far has failed to meet the future requirement as projected by the Education Ministry.
(BERNAMA)

Biarlah apa orang kata

Penghormatan Kepada,
Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS
Dan
Setiap Yang Berusaha Menjayakan Kerajaan Perpaduan.

Allahuakbar!

KERAJAAN PERPADUAN (KP): SEBUAH CETUSAN DAN TAWARAN KONSEP BIJAKSANA YANG FUTURISTIK DARIPADA PIMPINAN YANG IKHLAS DAN TAQWA

Kekalutan isu KP tidaklah seserius yang digambarkan oleh pihak media. Media tetap dengan matlamat dan peranan klasiknya. Selain daripada berperanan untuk tujuan propaganda, sekali gus merencana tentang keuntungan walaupun tanpa niat sebagai pemecah belah sesuatu kelompok tertentu. Atau mungkin disebabkan daripada kelemahan atau kurang bijak mentafsir, menterjemah sesuatu makna dan tujuan daripada pemikiran seseorang. Namun begitu, sedikit sebanyak komunikasi yang dilakukan oleh media telah mengakibatkan tekanan, terkilan, kehibaan dan keresahan dalam kalangan peminat, penyokong, pendukung dan pejuang jamaah PAS yang telah diterima secara sah oleh semua peringkat dan golongan masyarakat khususnya menerusi konsep dan slogan “PAS untuk Semua”.

Sebenarnya, penerimaan itu bukan semata-mata kerana slogan ini, tetapi wajar diakui, PAS dipilih dan diterima oleh masyarakat adalah berdasarkan kepada rekod sejarah perjuangannya yang secara jujur dan ikhlas, kuat dan tetap berpegang serta beramal dengan menjunjung konsep dan prinsip kebertanggungjawaban, keterbukaan, keadilan, keselamatan, keikhlasan dan kesejahteraan Islam untuk semua jenis manusia yang dicipta oleh Maha Pencipta.

Tidak perlu diperincikan dan diragui bahawa PAS merupakan satu jamaah (parti) siasah dan dakwah yang tidak pernah mengenali erti kegagalan dan kekecewaan. PAS menjadi semakin kuat imunitinya dengan segala sindiran dan tohmahan sama ada dari dalam atau luar. Pastinya prinsip dan tanggungjawab yang terkandung dalam tubuh PAS adalah bermatlamatkan kepada kesejahteraan dan keselamatan kehidupan dunia dan akhirat yang kekal abadi. Justeru kekecewaan, marah dan dendam terhadap musuh atau pihak lawan (apatah lagi kawan) sewajarnya dibalas secara ingat mengingati dengan kesabaran, terus berjuang, doa dan tawakal kepada yang Maha Mencipta setiap sesuatu yang boleh dilihat atau tidak boleh dilihat.

Bernas dan bijaksananya konsep KP yang dicetuskan dan ditawarkan adalah mendasari kepada peranan dan tanggungjawab yang dipikul berat oleh jamaah PAS bukan atas dasar kepentingan peribadi atau individu tertentu atau dalam juzuk-juzuk tertentu. Ia melihat kepada dimensi kepentingan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan pembinaan ummah secara keseluruhan yang bermula di dunia hingga membawa kepada natijah akhirat.

Pasti tiada penyelesaian ke arah itu jika pemerintah atau kelompok tertentu masih tetap unggul dan arogan dengan percanggahan, penipuan, kebejatan, kerosakan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, kemungkaran dan yang lebih utama terus berusaha dengan menggunakan akal yang tidak dipandu oleh sumber wahyu Quran dan Hadith. Adakah nurani, sanubari dan keimanan yang ada itu redha dengan jalan kemenangan tersebut tetapi ditopengkan Islam dan di satu pihak yang lain pula (PAS) terus menyatakan dan memperjuangkan Islam juga? Dan yang ironiknya, masyarakat daripada satu generasi kepada satu generasi (puluhan tahun) ikhlas merelakan dan pastinya ada yang melupakan setelah diberikan sebarang bentuk boneka (dan sesetengahnya hanya cukup dijanjikan boneka dari tahun demi tahun hingga ke akhir hayat) dan diajak bermain bersama!

Sehingga menjadi satu kepercayaan bahawa inilah bangsa pemerintah yang unggul! Mahu pemerintah yang bagaimana lagi! Semuanya sudah mencukupi! Syukurlah! Bila bangsa maju, secara langsung Islam akan maju! Inilah doktrin dan momokan yang berakar subur hingga mengakibatkan sebilangan masyarakat terus menerus merasa damai dan selesa berada dalam kegelapan!

Soalnya, apakah PAS akan berterusan memeranginya melalui demokrasi pilihanraya? Tidak perlu sebarang bentuk perundingan atau perdamaian atau seumpamanya? Telah pernah ditipu dan telah menjadi bosan atau kecewa? Adakah tiada cara lain atau kaedah untuk menerangkan, berdakwah, mengajak, memujuk dan membuka ruang minda kepada memahami tafsiran dan terjemahan amalan kebenaran hakiki yang dibawa oleh PAS?

Jika demikian, dengan alasan ‘cukup adalah cukup’ atau ‘cukuplah setakat ini’, dikuatiri masyarakat akan terus menjadi alpa, hilang pertimbangan dan terhimpit kehidupan kesan kesibukan yang berkeceramuk, berserabut dalam penggunaan ruang pemikiran dan kehidupan kepada perkara-perkara yang melibatkan nafsu, perut dan makan! Ditambah pula dengan belaian keseronokan hedonisme melalaikan yang dianggap merehatkan atau melegakan pemikiran serabut. Tidak sempat untuk berfikir sebab akibat dengan mendalam tentang sesuatu fenomena atau gejala yang melanda, melingkari wilayah kehidupan, sosial dan budaya kerana fikiran terus mendapat jawapan bahawa itu merupakan lumrah alam. Selesakah PAS yang juga mempunyai tanggungjawab dan Allah anugerahkan amanah ke atas ummah?

Justeru wajib diusahakan, diingatkan dan dilaksanakan menurut garis panduan dan landasan yang hakiki. Berdasarkan kepada segala yang tersurat dan tersirat, inilah kemuliaan PAS. Inilah kewajipan PAS. Inilah ketinggian dan kesyumulan Islam yang menjadi pegangan dan junjungan PAS dalam memenuhi keperluan dan tuntutan kepada semua umat manusia tanpa mengira batas budaya dan pelbagai sempadan wilayah. Jelasnya, dalam kepelbagaian itu pasti wujud kesatuan dan dalam kesatuan itu pasti wujudnya kepelbagaian! Prinsip perpaduan adalah kebijaksanaan untuk menangani kewujudan situasi ini. Jika benar dapat diupayakan tentang kesepaduan dan penyatuan ummah, prinsip perpaduan juga adalah rahmat daripada yang Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang kepada hambanya dan sekelian makhluk yang ada di antara langit dan bumi.

PAS bukan semata-mata dijadualkan mesti memenangi pilihanraya, sentiasa bertegang urat pada musim pilihanraya, berbalah dan bercakaran sesama saudara sebangsa atau sedarah sedaging untuk mendapatkan kuasa, mengejek atau menyindir atas kelumpuhan pihak lawan yang tewas, bertepuk ria kerana mendapat rakan yang baru dan membiarkan pihak lain (dianggap atau telah dilabel sebagai degil tidak mendengar kata) dan mesti terus diperangi walau terhimpit sesak, lemas berada dalam ruang kegelapan dan tersesat. Seronokkah PAS berada dalam kelompoknya sendiri setelah lelah berusaha mengajak kepada kebenaran? Atau jadual PAS untuk tujuan dakwah telah tamat tempoh?

Sebagai sebuah jamaah siasah dan dakwah, usaha dan pengorbanan dalam siasah dan dakwah wajib terus diperjuangkan walau dengan apa cara sekalipun atau menerusi pelbagai kaedah yang diajar oleh Islam tanpa menuntut tarikh tertentu untuk kemenangan atau berkuasa. Keputusan kemenangan adalah hak mutlak milik yang Maha Kuasa dan Maha Pemberi Kemenangan. Kemenangan mutlak ummah adalah kehidupan yang dipenuhi dengan amalan dan perjuangan mencari rahmat dan redha Ilahi untuk kemenangan kehidupan akhirat yang kekal abadi.

Dalam konteks KP ini, realiti yang pasti dihayati adalah melibatkan pelbagai parti dan bangsa dalam negara Malaysia yang dicintai (bukan hanya melayu PAS dengan melayu UMNO!). Tetapi adalah diniati untuk mengangkat dan meletakkan kepentingan dustur Islam di persada yang tertinggi. Bukan dodoian retorik yang mengalpakan. Wajib dijelaskan dan dimaklumi bahawa semuanya tanpa mengira latar belakang budaya kehidupan dan aliran akan menjadi selamat dan sejahtera dengan Islam dan prinsip-prinsipnya. Tidak perlu merasa curiga dan was-was melalui rundingan persefahaman antara pihak yang mengurus dan mentadbir negara atas niat dan kepentingan pelbagai kelompok masyarakat. Bukan dipilih-pilih! Mustahil Islam tiada penyelesaian itu?

Antara perkara pokok dan penting yang perlu dimaklumi, PAS merupakan sebuah jamaah dan setiap satu tindakannya adalah berdasarkan keputusan jamaah pimpinan yang diamanahkan untuk melaksanakan amanah dan risalah Allah RabbulJalil dan kekasihnya, bukan keputusan berasaskan individu dan nafsu. Menggunung segala harapan, kepercayaan dan keyakinan ahli dalam jamaah bahawa pimpinan jamaah PAS yang lebih jelas memahami tentang prinsip-prinsip dakwah dan Islam pasti tidak akan/boleh menggadaikan dasar dan prinsip Islam itu sewenang-wenangnya. Kewajaran yang perlu diterjemahkan dan dilakukan oleh semua pihak (ahli jamaah, bukan ahli, dan semua individu yang memahami konsep dan prinsip Islam untuk semua) adalah menyambut, meraikan, mencadang dan memperkukuhkan sesuatu gagasan konsep yang positif, bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan ummah, bukan menyindir, apa lagi mencerca dengan emosi gambaran meluat. Persefahaman yang bakal dirunding dan dibina adalah menjurus kepada memperindah dan memperelok sistem, prasarana dan segala wilayah persekitaran kehidupan, bukan berseronok seronok untuk tidur sebantal dan mimpi secara berasingan.

Wanitaku

Wanitaku...
Mekar senyum mu penawar abadi
Redha rela ku menyuburkan seri
Amal mu senantiasa dahaga redha Ilahi
Iman mu berhias taqwa hakiki...

Wanitaku...
Solat mu adalah maruah ku, nilai diri mu
Merkah bibir mu menyusun tutur kata
Adab tertib sopan mu, menggetar rasa
Menghindar gentar duka lelakiku...

Wanitaku...
Yang menjaga pancaindera dan seluruh rasa nya
Yang berbakti kepada suami dan keluarganya
Kehormatan ku adalah kehormatan mu
Tidak pernah takut untuk berkata benar
Tidak mendongak dengan langit yang kau miliki
Tidak keluh kesah dengan apa yang tiada
Dan hidup mu penuh syukur seadanya…

Wanitaku...
Didiklah anak-anak mu dengan kasih sayang Ilahi
Seperti sayangnya seorang suami pada isterinya
Seperti Rabiatuladawiyah pada kekasihnya
Setiap yang ada pada ku adalah milik mu
Walau sedetik tidak pernah bicara di hati sendiri
Kerana dunia mu adalah rumah singgah sementara
Menuju alam akhirat yang kekal abadi...

Buat tatapan umum

Untuk semua termasuk aku sendiri...
(Talkin ini mengingatkan bahawa semua yang berlaku dalam kehidupan merupakan ujian Allah. Maksud talkin yang selalu dibaca selepas orang yang meninggal dunia siap dikebumikan).
*sebut nama sendiri dan bin/binti ibu sendiri.
.................................
Dengan Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
Maha Suci Tuhan yang Engkau bersifat dengan Baqa' dan Qidam,
Tuhan yang berkuasa mematikan sekalian yang bernyawa.
Maha Suci Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang baik dan siapa yang kecewa.

Maha Suci Tuhan yang menjadikan lubang kubur sebesar-besar pengajaran untuk menjadi iktibar kepada orang yang lalai, dan sebesar-besar amaran kepada orang yang masih hidup. Ingatlah! Bahawa sekalian mahluk Allah akan jahanam dan binasa, melainkan zat Allah Taala, Ialah Tuhan yang Maha Besar kuasa menghukum, manakala kita sekalian akan kembali menghadap Allah Taala.

Wahai *AKU Bin IBU KU,
wahai *AKU Bin IBU KU,
wahai *AKU Bin IBU KU,
hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama dari dunia ini. Sekarang kamu telah menuju masuk ke negeri Akhirat.
Kamu telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu Pesuruh Allah.

Ingatlah wahai *AKU Bin IBU KU,
apabila datang kepada kamu 2 orang malaikat yang serupa dengan kamu iaitu Mungkar dan Nakir, maka janganlah berasa gentar dan takut, janganlah kamu berdukacita dan risau serta janganlah kamu susah-hati dan terkejut.

Ketahuilah wahai *AKU Bin IBU KU,
bahawasanya Mungkar dan Nakir itu hamba Allah Taala, sebagaimana kamu juga hamba Allah Taala. Apabila mereka menyuruh kamu duduk, mereka juga akan menyoal kamu.

Mereka bertanya:
Siapakah Tuhan kamu?
Siapakah Nabi kamu?
Apakah agama kamu?
Apakah kiblat kamu?
Siapakah saudara kamu?
Apakah pegangan iktikad kamu?
Dan apakah kalimah yang kamu bawa bersama-sama kamu?
Di masa itu hendaklah kamu menjawab soalan-soalan mereka dengan cermat dan sehabis-habis terang, tepat dan betul. Janganlah berasa gementar, janganlah takut dan janganlah bergopoh-gapah, biarlah tenang dan berhati-hati.

Hendaklah kamu jawab begini:
Allah Taala Tuhanku,
Muhammad SAW nabiku,
Islam agamaku,
Kitab suci Al-Quran ikutanku,
Baitullah itu qiblatku,
malahan solat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan,
mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji diwajibkan ke atas aku.

Semua orang Islam dan orang yang beriman adalah saudara aku,
bahkan dari masa hidup hingga aku mati aku mengucap:
"La ila ha illallahMuhammaddurrasulullah..

Wahai *AKU Bin IBU KU tetapkanlah hatimu, inilah dia suatu dugaan yang paling besar. Ingatlah bahawa kamu sekarang sedang tinggal di dalam alam Barzakh, sehingga sampai satu masa kelak, kamu akan dibangunkan semula untuk berkumpul di Padang Mahsyar.

Insaflah wahai *AKU Bin IBU KU,
bahawasanya mati ini adalah benar,
soalan malaikat Mungkar dan Nakir di dalam kubur ini adalah benar,
bangun dari kubur kemudian kita dihidupkan semula adalah benar,
berkumpul dan berhimpun di Padang Mahsyar adalah benar,
dihisab dan dikira segala amalan kamu adalah benar,
minum di kolam air nabi adalah benar,
ada syurga dan neraka adalah benar,
bahawasanya hari Kiamat tetap akan adanya,
begitu juga Tuhan yang Maha berkuasa akan membangkitkan semula orang-orang yang di dalam kubur.

Di akhirnya kami ucapkan selamat berpisah dan selamat tinggal kamu disisi Allah Taala.
Semoga Tuhan akan memberi sejahtera kepada kamu. Tuhan jua yang menetapkan hati kamu.

Kami sekalian berdoa mudah mudahan Allah Taala menjinakkan hati kamu yang liar, dan Allah menaruh belas kasihan kepada kamu yang berdagang seorang diri di dalam kubur ini. Mudah-mudahan Tuhan akan memberi keampunan dan memaafkan kesalahan kamu serta menerima segala amal kebajikan kamu.

Ya Allah Ya Tuhan, kami merayu dan bermohon kepada Mu supaya tidak disiksa mayat ini dengan kemegahan penghulu kami Muhammad SAW.

Subhana rabbika rabbil izati amma ya sifun wassallamu alalmursalin walham dulillahi rabbil alamin. Setiap yang bernafas, pasti akan mati – "Kullu nafsin za iqatul maut"

Firman Allah SWT,
"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang ingat-mengingati supaya mentaati kebenaran, dan yang ingat-mengingati dengan kesabaran."
(Surah Al A'sr)

Dari Abdullah bin 'Amr R.A, Rasulullah S.A.W bersabda:
"Sampaikanlah pesanku walaupun satu ayat..." Firman Allah : "Dialah (Allah SWT) yang mentakdirkan adanya mati dan hidup, - untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya; dan Ia Maha Berkuasa lagi Maha Pengampun.”
(Surah al-Mulk ayat 2)